Hopp til hovedinnhold

Opplevelsen av å ikke ha et trygt og inkluderende skolemiljø, slik som å oppleve mobbing, utestengelse, krenkelser og hatprat, påvirker skolehverdagen og den psykiske helsen til eleven negativt. Unge funksjonshemmedes rapport Stå opp mot hatprat! viser at flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever dette.

 

Å ha et trygt og godt skolemiljø handler om mer enn fravær av krenkelser. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring etter Opplæringsloven kapittel 9 A. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering, hatprat og trakassering. Aktivitetsplikten innebærer å følge med, gripe inn, varsle, undersøke, sette inn tiltak og dokumentere dersom det er mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har et ansvar for å informere elever og foresatte om hvilke rettigheter de har, blant annet at de har rett til å melde saker til statsforvalter dersom en elev ikke har et trygt skolemiljø.

HUSK!

Sett deg inn i hvilke rettigheter som gjelder og informer elever og foresatte slik at de kan medvirke og få tilgang til sine rettigheter!

Formålsparagrafen og overordnet del av læreplanen gir viktige føringer for hvordan et trygt og godt skolemiljø skal være. Salamanca erklæringen og FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) slår også fast at personer med funksjonsnedsettelser skal ha tilgang til alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter på lik linje med andre. Herunder retten til å være en del av et inkluderende utdanningssystem. Dette stemmer også overens med FNs Barnekonvensjon og Likestillings- og diskrimineringsloven.