Hopp til hovedinnhold

I tillegg til ressursene som har blitt presentert gjennom verktøyet, har vi samlet noen nyttige ressurser for arbeidet med å skape et inkluderende skolemiljø på denne siden. 

 

Ressurser som kan brukes i undervisningen sammen med elevene finner du under kapittelet «Undervisning».

Aktører og organisasjoner:

Mange med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer er organisert gjennom interesseorganisasjoner eller diagnosespesifikke medlemsorganisasjoner. Disse organisasjonene sitter ofte på bred kunnskap om den gruppen de representerer. Det kan være nyttig å kontakte en slik organisasjon dersom du trenger råd og tips om mulige tiltak og erfaringer som kan hjelpe den enkelte elev. Unge funksjonshemmede, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) er store paraplyorganisasjoner på feltet og arbeider på vegne av et mangfold av organisasjoner.

La barna spørre er en frivillig organisasjon hvor medlemmene består av ungdommer og unge voksne med ulike funksjonsnedsettelser. De besøker trinn i grunnskolen for å snakke om det å ha en funksjonsnedsettelse og tar imot spørsmål fra elevene. De har medlemmer over hele landet som kan reise på skolebesøk.

 

Les mer: https://www.labarnasporre.org/

 

Likestillings og diskrimineringsombudet (LDO) jobber med å fremme likestilling og kjempe mot diskriminering på grunn av funksjonsevne, kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

 

Les mer: https://www.ldo.no/

Stopp Diskrimineringen 
jobber for å bekjempe alle former for diskriminering mot personer med funksjonsnedsettelser, herunder trakassering, mobbing og hatkriminalitet.

 

Les mer: https://stopdisk.no/ 

Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken (DiMe)
er et lavterskel rettshjelp- og meglingstilbud, og kan bistå i spørsmål om diskriminering, hatefulle ytringer, hatkriminalitet eller rasisme.

 

Les mer: https://dimenorge.org/ 

Utdanningsdirektoratet
har ressurssider om skolemiljø og tiltak i skolemiljøsaker. Her er det mange gode tips til hvordan man kan jobbe for å skape et inkluderende skolemiljø. 

 

Les mer: https://www.udir.no/ 

Læringsmiljøsenteret har flere ressurser som kan være nyttig for å skap et inkluderende skolemiljø og forebygge, avdekke og følge opp etter mobbing.

 

Les mer: https://www.uis.no/nb/laringsmiljosenteret 

Partnerskap mot mobbing er et samarbeid mellom flere partnere for å bekjempe mobbing.

 

Les mer: https://www.partnerskapmotmobbing.no/forsiden 

Stopp hatprat bevegelsen jobber mot hatprat og for menneskerettigheter, og kan holde workshops.

 

Les mer: https://stopphatprat.no/stopp-hatprat/ 

Barne­, ungdoms­ og familiedirektoratet har informasjon og ressurser om funksjonsnedsettelse og likestilling som kan være nyttig.

 

Les mer om funksjonshemmede og likestilling: https://www.bufdir.no/likestilling/funk/

 

Les mer om likestilling: https://www.bufdir.no/likestilling/ 

 

Les mer om statistikk om funksjonshemmede: https://www2.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/nedsatt_funksjonsevne/

Elev-, lærling- og mobbeombudene i Norge
er regionale ombud som skal passe på rettighetene til barn og ungdom i barnehage og grunnskole, samt elever og lærlinger i videregående opplæring.

 

Les mer: https://www.elevombudene.no/

Politiet har informasjon om hatefulle ytringer, hatkriminalitet og trusler.

 

Les mer: https://www.politiet.no/rad/hat-ytringer-og-trusler/ 

Rød blomst med lange kronblader. Illustrasjon.

Informasjonssider:

Statped jobber med å levere tjenester innen spesialpedagogikk, tegnspråkopplæring og læremiddelutvikling, til kommuner og fylkeskommuner over hele landet.


Les mer om Statped sin ressurs om inkludering: https://www.statped.no/temaer/inkludering2/

SAFO har en ressurs med informasjon og tips til foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser i skolen. Mye av informasjonen her kan være nyttig for skolen for å skape et godt samarbeid med foreldre.

 

Les mer: https://www.safo.no/kurs/inkluderende-utdanning/

I Unge funksjonshemmede sin ressurs #LikestiltSkole finner du tips om blant annet tilrettelegging, universell utforming og medvirkning.

 

Inkluderingsveileder som gir informasjon om hvordan man kan bli bedre på å inkludere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Veilederen er rettet mot aktivitetstilbydere på fritidsfeltet, men vil også være relevant for situasjonen til funksjonshemmede elever med tanke på aktiviteter som skjer på skolen.
 

Les veilederen her.
 

Her finner du tips til hva som kan være lurt å tenke på for å kunne inkludere funksjonshemmede i aktiviteter. Tipsene er rettet mot aktivitetstilbydere på fritidsfeltet, men vil også være relevant for undervisningssituasjonen og aktiviteter på skolen.

Les tipsene her.

Forklaringer på ulike begrep knyttet til tema hatytringer og fordommer:

 

Les mer: https://www.dembra.no/no/fagtekster-og-publikasjoner/begreper

NAV har en kunnskapsbank hvor du kan finne nyttig informasjon og tips om hjelpemidler og tilrettelegging. 

 

Les mer her: https://www.kunnskapsbanken.net/ 

Oransje blomst med lange kronblader. Illustrasjon.