Hopp til hovedinnhold

Normer

Det finnes mange normer i dagens samfunn, og vi møter de hver eneste dag på ulike arenaer og i forskjellige situasjoner. En norm kan ses på som en regel for hvordan vi skal oppføre oss, eller det som er “normalt” og påvirker derfor hvilke valg vi tar. Normer sier noe om hvilke forventninger samfunnet og andre har til oss, og mange normer er nødvendig for å samhandle og fungere i samfunnet. Andre normer kan gi de av oss som bryter normene en opplevelse av utenforskap.

Funksjonsnormen

Antakelsen om at kroppen må fungere på en gitt måte for at man skal kunne delta i samfunnet og leve et godt liv.

Normer blir ofte veldig synlige når de brytes. Det er mange som bryter med normen for hvordan en kropp skal se ut og fungere, eksempelvis funksjonshemmede. Ved å bryte med forventninger knyttet til funksjonsnormen kan andre se på deg som «annerledes» og «unormal». I denne sammenhengen kan funksjonsnedsettelser føre til at man blir utestengt, mobbet, diskriminert eller opplever hatprat.

 

Vi møter ofte forventninger eller antagelser som ikke stemmer eller som vi ikke kan, eller ønsker å leve opp til. Dette kan være slitsomt og føre til stress i ulike settinger.

 • Hva er egentlig «normalt»? Hvorfor oppfattes noen som «annerledes»?
 • Hvordan kan normer ekskludere mennesker med funksjonsnedsettelser?
 • Hvordan kan du ivareta elever som bryter med funksjonsnormen?

Holdninger og fordommer

Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering. Verdier som likestilling og likeverd sikres. Mange personer med funksjonsnedsettelser møter fordommer på grunn av at de har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom. En fordom er en generalisering som inneholder en vurdering som vanligvis er negative om andre mennesker eller sosiale grupper, og kommer ofte av uvitenhet og lite kunnskap. Fordommer kan komme til uttrykk på mange måter.

«Jeg gruet meg veldig til videregående fordi lærere pleide alltid å fortelle meg at: Du klarer deg så vidt på ungdomsskolen, så på videregående kommer du til å stryke i alle fag. Jeg ser ikke en fremtid for deg eller at du kommer til å få deg en jobb. Jeg vet ikke helt hvordan du skal klare deg.»

Kvinne, nedsatt bevegelsesevne, 18 år

En av barrierene funksjonshemmede møter er fordommer. Eksempelvis opplever flere elever med funksjonsnedsettelser ofte at de blir sett på som dumme og svake. Slike fordommer resulterer i lave forventninger til personer med funksjonsnedsettelser. Funksjonshemmede blir ofte sett på i et omsorgsperspektiv som syke og hjelpetrengende, og ikke i et rettighetsperspektiv som mennesker som begrenses på grunn av barrierer som diskriminering og mangel på likestilling og tilrettelegging.

 

Generaliseringer og stereotypier av grupper som bygger på fordommer stemmer veldig ofte ikke, men brukes til å rettferdiggjøre mobbing, diskriminering, hatprat og verre ting når de blir allment akseptert.

Personer med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom:

 

 • «er dumme, svake og klarer ikke å ta utdanning eller jobbe» 
 • «er late og en byrde for samfunnet, de bidrar ikke» 
 • «er ikke normale»
 • «kan ikke leve selvstendige og meningsfulle liv. De er stakkarslige og sårbare. Jeg kunne aldri ha levd et slikt liv»
 • «lyver om at man har en diagnose for å få goder. De ser jo helt friske ut»

   

Det trenger ikke være noe i veien med intelligensen selv om man bryter med normen for hvordan kroppen skal se ut og fungere. Funksjonshemmedes kompetanse og evner undervurderes ofte. Personer med funksjonsnedsettelser er ressurssterke og ønsker å bidra til samfunnet, ta en utdanning og jobbe. Mange lever gode og meningsfulle liv som man er fornøyd med. Ofte er problemet at man møter på barrierer som diskriminering, fordommer, manglende universell utforming eller tilrettelegging som gjør at man ikke får bidra og delta på en likestilt måte i samfunnet.


Mange har usynlige diagnoser og det kan gjøre det vanskelig å forstå hvilke utfordringer man har. Noen funksjonsnedsettelser vil sette begrensinger for hva man har kapasitet til å gjøre. Uansett så er man ikke diagnosen sin. Funksjonshemmede blir ofte sett på som syke og hjelpetrengende, i stedet for som likestilte borgere med rettigheter.

 • Hva slags fordommer og holdninger til ulike grupper/minoriteter eksisterer på skolen deres? Blant elever og ansatte.
 • Kan du gjenkjenne noen av fordommene og mytene, som er listet opp over i eksemplene, på din skole?