Hopp til hovedinnhold

Det er mye makt i språket. Språk og ordbruk påvirke normer, holdninger og hvordan vi ser på verden og oppfatter andre mennesker. Gjennom utdanningsløpet skal elever lære å utvise dømmekraft når de ytrer seg om andre.

 

Det er ikke uvanlig at betegnelser eller ord knyttet til funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom blir brukt som skjellsord eller synonymer for å være dum, teit og lignende i dagligtalen. Når disse ordene brukes i negative sammenhenger, blir de stigmatiserende og nedverdigende. Negative utsagn om funksjonsnedsettelser brukes om personer med funksjonsnedsettelser og om personer som ikke har det.

 • Jævla retard/mongo/krøpling/misfoster/freak
 • Hun er så hemma/retard
 • Er du helt mongo eller?
 • Det var døvt
 • Har du helt ADHD?
 • Er du tilbakestående?
 • Er du helt hjerneskada?
 • Hun er helt sinnsyk
 • Hvorfor er du så hemma?
 • Har du helt downs eller?
 • Han er helt grønnsak

   

Disse ordene, utrykkene eller frasene brukes som synonymer for å gi utrykk for at noen eksempelvis er dumme, hensynsløse, ubrukelige, teite, stygge eller rare. Dette er negativt ladede ord. Dette er med på å opprettholde negative fordommer om funksjonshemmede ved at man setter likhetstegn mellom negative ting, som det å være ubrukelig og dum, med å være funksjonshemmet.

Det er vanlig å bagatellisere, ufarliggjøre eller rettferdiggjøre negativ språkbruk ved å si at man «bare kødder» eller «tuller», «alle andre gjør det» eller at «det var ikke vondt ment». Dette er med på å opprettholde en oppfatning om at slik språkbruk er «uskyldig» eller «ufarlig». 

"Vi opplever at en del elever her på skolen og i alle andre ungdomsskoler i Norge har en språkbruk som er utenfor det vi aksepterer. En måte å omgås på som er en del av ungdomskulturen som kommer til uttrykk i ord og vendinger de bruker."

Avdelingsleder ungdomsskole, mann

Språkbruk kan oppleves støtende og sårende selv om det ikke er intensjonen, fordi man bruker ord som bygger på fordommer og negative holdninger til funksjonshemmede. På denne måten kan man være med på å underbygge, reprodusere og normalisere negative holdninger, stereotypier og fordommer om personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, uten at man er klar over det selv. Dette kan videre bidra til å underbygge hatprat mot personer med funksjonsnedsettelser.

"Målet vårt er å få elevene til å tenke gjennom hva de sier og reflektere over og vurdere sitt eget språk. Det er en prosess vi aldri blir ferdig med, og noe vi må gripe tak i hele tiden."

Fagleder videregående skole, mann

 • Hvordan er språkbruken på din skole? Hvordan snakker elevene/ansatte sammen? 
 • Hvor bevisste er dere på språkbruk på din skole?
 • Hvordan kan du jobbe for at kolleger og elever får en bevisstgjøring rundt språkets makt og virkningene av det?

Hatprat

Ordsky med hatefulle ytringer. Blant dem er retard, hemma, du burde ikke vært født, mongo, byrde for samfunnet, du burde gå og dø og krøpling.
Dette er kommentarer og skjellsord som funksjonshemmede elever har fått høre på skolen

1 av 3 personer med funksjonsnedsettelser blir utsatt for hatprat. Lovverket og overordnet del i læreplanen slår fast at respektløse og hatefulle ytringer ikke skal aksepteres i skolen. Skjellsord knyttet til funksjonsnedsettelser som «jævla mongo», «retard» og «jævla misfoster» kan høres i skolegården. Flere unge med funksjonsnedsettelser opplever også hatprat som trusler om vold og blir utsatt for fysisk vold på skolen, på grunn av funksjonsnedsettelsen sin.

"De kalte meg døvefaen, døvejævel, du er ikke verdt en dritt, du burde forsvinne fra verden, at jeg ikke er en del av samfunnet. Det var mye harde ord, og det gikk jo hardt inn på meg, men det så ikke de."

mann, døv, 21 år

Ordforklaringer

Hatytringer er nedverdigende, truende, trakasserende eller stigmatiserende ytringer som rammer individets eller en gruppes verdighet, anseelse og status i samfunnet ved hjelp av språklige og visuelle virkemidler som fremmer negative følelser, holdninger og oppfatninger basert på kjennetegn, som for eksempel etnisitet, religion, kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og alder.

 

Definisjonen er hentet fra LDO (2015). Hatytringer og hatkriminalitet.

 

Noen hatytringer kan være straffbare etter §185 i straffeloven.

 

Hatprat kan komme til uttrykk på ulike måter, for eksempel gjennom prat/kommentarer, skrift/tekst, musikk, video og bilder(eks. internett memes). 

 

Hatprat kan brukes til å beskrive alvorlig krenkende og truende oppførsel samt kommentarer som «bare» er sårende. Hatprat bygger på negative stereotypier, fordommer og stigmaer som ser på noen grupper eller individer som mindreverdige på grunn av egenskaper ved dem eller antatte egenskaper basert på gruppetilhørighet. Dette kan ofte knyttes til ekskludering, intoleranse og gruppefiendtlighet for mennesker som ses på som annerledes. 

 

Mange unge opplever å bli sett på som annerledes på grunn av funksjonsnedsettelsen sin, og ved å plassere eller omtale personer med funksjonsnedsettelser som «de andre», kan dette skape en forestilling om at de ikke er en del av gruppen «vi/oss».

Hatprat er et eksempel på en krenkelse og kan ofte ses i sammenheng med andre krenkelser som mobbing, diskriminering og vold, og det kan være vanskelig å skille de fra hverandre. Fellesnevneren er at det er krenkende handlinger i en relasjon hvor det er et skjevt maktforhold. Mobbing knyttes ofte til krenkelser av individer, mens hatprat knyttes til krenkelser på bakgrunn av gruppetilhørighet. Det er vanskelig å finne en universell definisjon for hatprat, men det er uansett ingen tvil om at det er et overgrep og brudd på menneskerettighetene.

 

Noen ønsker bevisst å ramme med hatprat, men hatprat kan også komme av at man har negative holdninger, er uvitende eller mangler forståelse. Hatprat trenger ikke nødvendigvis å være motivert av hat for at det skal være hatprat. Hatprat gir uttrykk for holdninger og fordommer, men skaper også holdninger og fordommer. 

 

Hendelser eller kommentarer som kan virke små, ubetydelige eller bagatellmessige kan få større konsekvenser enn man tror. Opplevelsen av kontinuerlig små stikk i hverdagen som gir en følelse av at man er annerledes og ikke hører til kan oppleves like nedverdigende og sårende som alvorlige enkelthendelser.

Tekst i bilde: Stereotyper, en fordom, fordommer mot funksjonshemmede, diksriminering, hatprat og hatkriminalitet. Mellom alle sammen går det piler som viser hvordan alle tingene påvirker og påvirkes av alle de andre.
Illustrasjonen viser hvordan fordommer, stereotypier, diskriminering, hatprat og hatkriminalitet henger sammen og hvordan de påvirker hverandre. Den er basert på Menneskerettighetshåndboken Bookmarks sin modell, hentet fra stopphatprat.no/bookmarks

 • Jobb med språkbruk og skap dialog med elevene. Det hjelper nødvendigvis ikke kun å slå ned eller forby ord for å få bukt med negativ språkbruk. Nedbryting av fordommer er vel så viktig. Det er viktig å la elevene få mulighet til å reflektere og forstå betydningen og virkningen av ordene de bruker slik at de blir mer bevisste på språkbruken sin.

   

 • Normalisere irettesettelse av språk – det burde være greit å si ifra om at dette ikke er en ok måte å snakke på. Det er viktig at negativ språkbruk ikke blir normalisert eller bagatellisert