Hopp til hovedinnhold

Gjennom prosjektet har vi snakket med ansatte i ledelsen på ungdomsskoler og videregående skoler. Mange av skolene forteller at de opplever lite problemer knyttet til elever med funksjonsnedsettelser, og melder at de har få erfaringer eller episoder hvor elever med funksjonsnedsettelser blir utsatt for ubehagelige opplevelser og krenkelser. Samtidig kommer det frem i flere av intervjuene at ansatte på skolene uttrykker at de ikke er så bevisste på problematikk og utfordringer knyttet til elever med funksjonsnedsettelser. Ansatte uttrykker at dette kanskje er noe de bør bli mer oppmerksomme på og jobbe mer med. Sitatene under viser noen av erfaringer skolene har. 

 

Les hele rapporten for fullstendige beskrivelser.

«Vi har eksempler på elever med funksjonshemminger som opplever at de blir krenket, også over tid, og at det er noe som kan sette seg ganske hardt for den enkelte.»

Avdelingsleder ungdomsskole, mann

«Vi har de siste årene jobbet for å få med de som ligger i grenseland til spesialundervisning, eller tilpasset opplæringen slik at elevene i større grad kan få opplæringen sin i ordinær klasse med styrking av ekstra lærer eller miljøarbeider. Det ser vi en veldig positiv effekt av. De scorer bedre og gir bedre tilbakemeldinger på trivsel.»

Rektor videregående skole, mann

«I en ideell verden så skulle det vært sånn at elever i ordinære klasser slo seg ned ved bordet til elever med funksjonsnedsettelser. Det foregår ikke noe mobbing eller noe, men det handler litt om utrygghet, at man er usikker. To elever går ikke og setter seg ned på bordet med de med tyngst autisme for det blir for utrygt for de tror jeg.»

Assisterende rektor videregående skole, kvinne

«Jeg vet ikke om det er ungdommen med diagnosen som er bremseklossen eller om det er fordi det sitter en fagarbeider eller en ansatt ved siden av.»

Avdelingsleder videregående skole, kvinne

«Våre elever med nedsatt hørsel er veldig ulike og har individuelle variasjoner. Det eneste de egentlig har felles er at de har nedsatt hørsel, så vi må være forsiktig med å ikke sette alle sammen i samme bås […] Vi har fokus på at de skal få være normale 16-17 åringer når de får den tilretteleggingen de trenger.»

Fagleder videregående skole, mann

«Vi har dreid fokuset mer og mer bort fra å tenke at det er enkeltelever som utøver krenkelser, og over til å tenke at det er et miljø som skaper negative forventninger og negativ gruppedynamikk, og som dermed skaper negativ adferd […] Ofte ligger forklaringen på mobbing i gruppedynamikken eller i utrygge sosiale forhold, og det vi har sett.»

Rektor på ungdomsskole, mann

«Det er veldig viktig at medelever får kunnskap om hva det vil si å ha en funksjonsnedsettelse og konsekvensene av det og at alle må være med på å ta ansvar, ikke bare lærere, men også medelevene.»

Fagleder videregående skole, mann

«Vi opplever at en del elever her på skolen og i alle andre ungdomsskoler i Norge har en språkbruk som er utenfor det vi aksepterer. En måte å omgås på som er en del av ungdomskulturen som kommer til uttrykk i ord og vendinger de bruker.»

Avdelingsleder ungdomsskole, mann