Hopp til hovedinnhold
En gjeng med ungdom står foran en dør, og smiler og ler. Over døren står det "Folkehøgskole". Ungdommene har ulike kropper og kommer fra forskjellige kulturer. En har på seg hijab, en sitter i rullestol og en har en usynlig sykdom.

Veileder

I 2019 undersøkte Unge funksjonshemmede hvor tilgjengelig den norske folkehøyskolen er for elever med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Konklusjonen var at ungdom med funksjonsnedsettelser opplever å ha langt færre valgmuligheter enn andre som søker seg til folkehøyskole. Dette reiser spørsmål om hvilke elever folkehøyskolen ønsker å tiltrekke seg, hvilke midler de har til rådighet, hva slags kompetanse som foreligger samt hvem formålet om allmenndanning og folkeopplysning er tiltenkt. 

 

Til tross for dagens status, uttrykker ansatte i folkehøyskolesektoren et ønske om å skape et mer inkluderende tilbud, der alle unge kan delta, vurderes og utvikle seg på et likestilt grunnlag. Samtidig etterlyses det kunnskap og informasjon om hvordan dette kan etableres. Denne veilederen ønsker å møte folkehøyskolen i nettopp denne usikkerheten. Veilederen retter seg derfor mot ledere og ansatte i folkehøyskolesektoren. 

Bonusmateriale og sjekkliste for tilgjengelighet

Vi har også samlet sammen litt ekstra informasjon som ikke fikk plass i veilederen. Dette bonusmaterialet gir en innføring i forståelsesmodeller, funksjonshemmende barrierer og normer. Dokumentet har også noen spørsmål til ettertanke samt flere nyttige ressurser. Bonusmaterialet finner du under. Under finner du også en sjekkliste for tilgjengelighet som kan skrives ut og brukes for å kartlegge egne bygg og uteområder.

Tilgjengelighet og tilrettelegging

Unge med funksjonsnedsettelser etterlyser bedre tilgjengelighet og tilrettelegging på folkehøyskolene i landet. Vi ser samtidig at ansatte etterlyser informasjon om hvordan de kan gå frem for å sikre dette.

 

Vi ønsker at skolene tilegner seg mer kunnskap om tilrettelegging for funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer, øker tilgangen til bygg og uteområder, og etablerer bedre informasjon til elever med funksjonsnedsettelser på internett. Under følger en liste over ressurser og leverandører som kan hjelpe skolene i gang med dette arbeidet. Vær oppmerksom på at listen ikke er uttømmende og oppdateres sporadisk.

Ressurser for tilgjengelighet og tilrettelegging:

Kunnskap kan være nøkkelen til en god tilrettelegging og et godt møte med den enkelte elev. Nedenfor følger et forslag til organisasjoner og miljøer du kan ta kontakt med, om du ønsker å lære mer om hvilke barrierer mange med funksjonsnedsettelser opplever i dag og hvordan disse kan begrenses. Søk gjerne kunnskap før eleven ankommer, slik at også oppstarten oppleves som inkluderende.

 

Funksjonshemmedes brukerorganisasjoner: Mange med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer er organisert gjennom brukerorganisasjoner eller medlemsorganisasjoner. Disse organisasjonene sitter gjerne på bred kunnskap om gruppen de representerer. Det kan være nyttig å oppsøke en slik organisasjon, for råd om hvordan du skal sette deg inn i en funksjonsnedsettelse og konsekvensene av denne. Organisasjonene kan også ha gode tips til hvilke hensyn som bør tas og hvilke løsninger som finnes, hvis du er usikker på om dine aktivitetsplaner fungerer for alle.

Unge funksjonshemmede, FFO og SAFO er store paraplyer på feltet og arbeider på vegne av et mangfold av organisasjoner. 

 

Hjelpemiddelsentralen: NAV Hjelpemiddelsentralen kan tilby hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser, men er også et ressurs- og kompetansesenter som kan hjelpe med å finne løsninger på ulike utfordringer som elever med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer møter. Sentralen tilbyr også tolketjenester til døve/hørselshemmede og døvblinde. Det finnes en hjelpemiddelsentral i hvert fylke.

 

FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD): Det er et mål at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne leve selvstendige liv og delta fullt ut på alle livets områder, på lik linje med andre borgere. Gjennom CRPD har Norge forpliktet seg til å jobbe aktivt for dette. Det kan være nyttig å sette seg inn i hva konvensjonen går ut på. Les den her: https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Konvensjon-om-rettighetene-til-personer-med-nedsatt-funksjonsevne

 

Den det gjelder: Unge med funksjonsnedsettelser vet selv hvor skoen trykker, så du bør alltid spørre den enkelte hvordan hen påvirkes i hverdagen. Mange har god erfaring med hvilke tiltak som fungerer og hvilke som ikke gjør det. I tillegg vil funksjonsnedsettelser og sykdommer arte seg og oppleves ulikt, så kanskje stemmer ikke forestillingene dine. Det er bedre å spørre, enn å anta!

Et inkluderende læringsmiljø tar hensyn mangfoldet av elevene, ved å tilby felles løsninger av god kvalitet og ved å inkludere så mange som mulig i de ordinære løsningene. Etter prinsippet for universell utforming, vil man først tenke universelt, deretter individuelt, hvis ordinærløsningene ikke fungerer.

 

Universell: Universell er tilknyttet NTNU og arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Universell utgjør et senter for blant annet universell utforming, tilrettelegging og inkludering i høyere utdanning. Sjekk ut Universells «ressurser» på nett. Her finnes det både veiledere til universell utforming, lesetips om inkluderende læringsmiljøer og verktøykasser for tilrettelegging for ulike grupper av funksjonsnedsettelser. Besøk nettsiden her: https://hkdir.no/universell-utforming-tilrettelegging-og-laeringsmiljo

 

Verktøy for tilrettelegging av undervisningssituasjonen: Det finnes flere grep du kan ta som underviser, for å sikre at flere elever får med seg det som blir kommunisert og demonstrert i en undervisningssituasjon. Rannveig Svendby (postdoktor, OsloMet) har samlet inn gode strategier fra undervisere i høyere utdanning. Skaff deg et raskt overblikk her: https://utdanningsforskning.no/artikler/slik-kan-undervisere-tilrettelegge-for-funksjonshemmede-med-enkle-grep/

 

Husk at informasjon om folkehøyskolens tilgjengelighet og vilje til å tilrettelegge kan være avgjørende for den unges valg. Vis at din skole er åpen for alle, gjennom symboler, bilder og opplysninger integrert i den ordinære informasjonen til publikum. Det er viktig at folkehøyskolens nettsider er universelt uformet, slik at alle kan få tilgang til opplysninger som legges ut her.

 

Digitaliseringsdirektoratet/Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utviklet et e-læringskurs og en praktisk veileder til hvordan du kan få tekst, bilder eller video universelt utformet. Difi tilbyr flere ressurser og veiledninger til universell utforming av IKT. Du finner både kortkurs og langkurs her: https://laeringsplattformen.difi.no/kurs/991825827/universell-utforming-e-laeringskurs-nettredaktorer-og-skribenter

En person sitter i rullestol og ser spørrende ut. Ved siden av personen er det en lang trapp som leder til en orange dør. Ved siden av døren henger det et skilt hvor det står "VELKOMMEN!"