Det er flere gode tiltak som nevnes i utredning 2022:9

Unge funksjonshemmede er fornøyde med utredningen fra ytringsfrihetskommisjonen

Det er flere punkter Unge funksjonshemmede anser som svært positivt.

Publisert 16. september 2022

Skrevet av Trude Telle

I sammendraget (kap. 1) er det første tiltaket som nevnes å innlemme FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Det står: «Ytringsfriheten berøres i en rekke lovverk. For å styrke ytringsfrihetens rammevilkår i Norge, anbefaler kommisjonen enkelte endringer i følgende ni lover: Straffeloven, offentleglova, forvaltningsloven, domstolsloven, straffeprosessloven, arbeidsmiljøloven, kulturlova, kringkastingsloven og åpenhetsloven.»
Tiltak:
  • Innlemme FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov (6.8.5)
Videre står det følgende om ytringsfrihetsbestemmelser, og at det også etablerer positive forpliktelser for statene (Norge): For eksempel pålegger FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) en rekke tiltak statene må gjennomføre for å sikre ytrings- og informasjonsfriheten til personer med nedsatt funksjonsevne. Dette omfatter ikke bare et vern mot inngrep (negative forpliktelser), men også en rekke positive tiltak som statene bør iverksette, for eksempel å tilrettelegge for bruk av tegnspråk, tilgjengeliggjøre informasjon osv.

I kapittel 6 er det en boks (boks 6.2) hvor det er listet opp åtte utfordringer for funksjonshemmedes ytringsfrihet. Det er kort og konkret, og viser tydelig utfordringene funksjonshemmede står ovenfor.

I tiltakene i kapittel 6 er følgende listet opp:

Arbeide for å bedre den reelle ytringsfriheten for mennesker med funksjonsnedsettelser ved blant annet:

  • å innlemme CRPD i norsk lov.
  • tettere oppfølging av lovverket om universell utforming.
  • tiltak i flere sektorer for økt tilgjengelighet og bedre representasjon

 

Mot slutten av rapporten står følgende som anbefalt tiltak:

Styrke arbeidet med universell utforming og tilgjengeliggjøring av kultur for mennesker med funksjonsnedsettelser

Generalsekretær Ingvild Østli sier: «Oppsummert er vi svært fornøyde med utredningen, og at utvalget har forstått de særskilte utfordringene funksjonshemmede står ovenfor når det gjelder ytringsfriheten. Vi er også svært fornøyde med at de har kommet med flere konkrete tiltak som kan bidra til økt ytringsfrihet for funksjonshemmede.»