Prosjektlogo: Rapporten

Folkehøyskolen - Et år for alle?

Rapporten

Her kan du lese en oppsummering av rapporten og laste den ned for videre lesing.

I rapporten «Folkehøyskolen – Et år for alle? Om inkludering og tilrettelegging på folkehøyskolen» oppsummeres Unge funksjonshemmedes prosjekt, som har sett på hvor tilgjengelig tilbudet på ulike folkehøgskoler er for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.

Rapporten bygger på 18 dybdeintervjuer med tidligere elever og ansatte ved folkehøgskolen, og en spørreundersøkelse som ble sendt ut til rektor ved alle 82 folkehøgskoler.

Unge med funksjonsnedsettelser forteller at de møter et sett med forventninger og er bekymret over at de i dag har færre valgmuligheter enn andre. Samtidig viser rapporten også hva som fungerer og hvilket potensiale folkehøgskolen har for å tilby gode læringsarenaer for alle.

Prosjektet startet i januar 2019 og er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Rapporten ble lansert på et frokostmøte 5. desember 2019, der Folkehøgskolerådet, Folkehøgskoleforbundet, Rønningen Folkehøgskole og en tidligere elev deltok i debatt.

Ta kontakt for å få tilsendt rapporten i andre formater.

Hovedfunn

  • Et år på folkehøgskole kan ha svært stor betydning for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, men flere opplever i dag at det er vanskelig å få innpass på den skolen de ønsker å gå på. Få skoler viser seg å være fysisk tilgjengelig for alle.
  • Flere informanter forteller at de møter fordommer i kontakt med folkehøgskolen. Noen søkere blir henvist til «botreningslinjer» eller skoler som er «bedre rustet» til å ta dem imot.
  • Ungdom etterlyser bedre informasjon om hvilke skoler som er åpne for alle og kan tilby tilrettelegging av læringsmiljø og bosituasjon. I dag finnes det svært lite informasjon om dette.
  • Folkehøgskolene har ingen entydig praksis eller egne retningslinjer for tilrettelegging. I hovedsak støtter mange seg på fleksibilitet og tiltak settes inn fortløpende.
  • Mange elever med funksjonsnedsettelser opplever en positiv holdningsendring i løpet av året på folkehøgskolen. Flere motbeviser ansattes forventninger til hva de klarer og ikke klarer.

Last ned rapporten

Rapporten er universelt utformet og kan lastes ned via knappen under: