Prosjektlogo: Ressurser for tilrettelegging

Folkehøyskolen - Et år for alle?

Ressurser for tilrettelegging

Unge med funksjonsnedsettelser etterlyser bedre tilgjengelighet og tilrettelegging på folkehøgskolene i landet. Vi ser samtidig at ansatte etterlyser informasjon om hvordan de kan gå frem for å sikre dette.

I rapporten anbefaler Unge funksjonshemmede at folkehøgskolen setter inn tiltak på flere områder. Vi ønsker at skolene tilegner seg mer kunnskap om tilrettelegging for funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer, øker tilgangen til bygg og uteområder, og etablerer bedre informasjon til elever med funksjonsnedsettelser på internett. Nedenfor følger en liste over ressurser og leverandører som kan hjelpe skolene i gang med dette arbeidet. Vær oppmerksom på at listen ikke er uttømmende og oppdateres sporadisk.

Sist oppdatert: 13. februar 2020

Kunnskap: Hva innebærer det å ha en funksjonsnedsettelse?

Kunnskap kan være nøkkelen til en god tilrettelegging og et godt møte med den enkelte elev. Nedenfor følger et forslag til organisasjoner og miljøer du kan ta kontakt med, om du ønsker å lære mer om hvilke barrierer mange med funksjonsnedsettelser opplever i dag og hvordan disse kan begrenses. Søk gjerne kunnskap før eleven ankommer, slik at også oppstarten oppleves som inkluderende.

Funksjonshemmedes brukerorganisasjoner: Mange med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer er organisert gjennom brukerorganisasjoner eller medlemsorganisasjoner. Disse organisasjonene sitter gjerne på bred kunnskap om gruppen de representerer. Det kan være nyttig å oppsøke en slik organisasjon, for råd om hvordan du skal sette deg inn i en funksjonsnedsettelse og konsekvensene av denne. Organisasjonene kan også ha gode tips til hvilke hensyn som bør tas og hvilke løsninger som finnes, hvis du er usikker på om dine aktivitetsplaner fungerer for alle.

Unge funksjonshemmede, FFO og SAFO er store paraplyer på feltet og arbeider på vegne av et mangfold av organisasjoner. Se listen over Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner her: https://ungefunksjonshemmede.no/omungefunksjonshemmede/vare-medlemsorganisasjoner/ 

Hjelpemiddelsentralen: NAV Hjelpemiddelsentralen kan tilby hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser, men er også et ressurs- og kompetansesenter som kan hjelpe med å finne løsninger på ulike utfordringer som elever med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer møter. Sentralen tilbyr også tolketjenester til døve/hørselshemmede og døvblinde. Det finnes en hjelpemiddelsentral i hvert fylke.

FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD): Det er et mål at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne leve selvstendige liv og delta fullt ut på alle livets områder, på lik linje med andre borgere. Gjennom CRPD har Norge forpliktet seg til å jobbe aktivt for dette. Det kan være nyttig å sette seg inn i hva konvensjonen går ut på. Les den her: https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Konvensjon-om-rettighetene-til-personer-med-nedsatt-funksjonsevne

Den det gjelder: Unge med funksjonsnedsettelser vet selv hvor skoen trykker, så du bør alltid spørre den enkelte hvordan hen påvirkes i hverdagen. Mange har god erfaring med hvilke tiltak som fungerer og hvilke som ikke gjør det. I tillegg vil funksjonsnedsettelser og sykdommer arte seg og oppleves ulikt, så kanskje stemmer ikke forestillingene dine. Det er bedre å spørre, enn å anta!

 

Fysisk tilgjengelighet: Hvordan kan jeg vite hva som mangler på skolen?

Universell utforming av skolen vil øke elevers selvstendighet og kan redusere behovet for bistand. Husk at en universelt uformet folkehøyskole ikke bare kommer elevene til gode, men gjør det også mulig for foreldre, kursdeltakere og undervisere å besøke folkehøyskolen.

Kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse: Dette er et rådgivende organ som skal finnes i alle kommuner og fylkeskommuner. Rådet har flere funksjoner, men jobber overordnet med forslag og anbefalinger i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelser. Noen kommunale råd gjør befaringer i fysiske miljøer og uteområder, og kommer med forslag til hva som kan forbedres. Rådet kan være en god ressurs i kartleggingsarbeidet på skolen din. Ta kontakt med rådet i din kommune for å høre hva det kan bistå med!

Universell Utforming AS: Dette er et konsulentselskap som tilbyr rådgivning og tjenester knyttet til universell utforming. Selskapet har bred erfaring med kartlegging av skoler og tilbyr blant annet tips til tilgjengeliggjøring av gamle bygg. Universell utforming AS eies av Norges Handikapforbund (NHF), Norges Blindeforbund (NBF) og Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). Les om tjenestene her: https://universellutforming.no/oppdrag

Funka: Funka er en helhetsleverandør innen universell utforming og tilbyr både gratisressurser, opplæring og tjenester, samt befaringer. Funka startet som et ideelt prosjekt under svenske handikapbevegelsen. Få tips til tiltak på denne siden: https://www.funka.com/no/universell-utforming/

Norske konsertarrangører: Norske konsertarrangører har utarbeidet en praktisk sjekkliste for tilgjengelighet for kulturarrangementer. Listen inneholder flere sjekkpunkter som også er relevante for andre. Se bort fra spørsmål som ikke relaterer seg til folkehøyskolen og bruk resten av listen som et verktøy for å få overblikk over hvor tilgjengelige folkehøyskolens bygg og områder er. Listen kan lastes ned her: https://www.tilgjengelighetsmerket.no/media/2249843/sjekkliste-tilgjengelighetsmerket-2018.pdf

Fortsatt usikker på hvorfor vi trenger universell utforming? Sett av 2 minutter til Difis informasjonsvideo: https://uu.difi.no/kva-er-universell-utforming/universell-utforming-pa-2-minutter

 

Et inkluderende læringsmiljø

Et inkluderende læringsmiljø tar hensyn mangfoldet av elevene, ved å tilby felles løsninger av god kvalitet og ved å inkludere så mange som mulig i de ordinære løsningene. Etter prinsippet for universell utforming, vil man først tenke universelt, deretter individuelt, hvis ordinærløsningene ikke fungerer.

Universell: Universell er tilknyttet NTNU og arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Universell utgjør et senter for blant annet universell utforming, tilrettelegging og inkludering i høyere utdanning. Sjekk ut Universells «ressurser» på nett. Her finnes det både veiledere til universell utforming, lesetips om inkluderende læringsmiljøer og verktøykasser for tilrettelegging for ulike grupper av funksjonsnedsettelser. Besøk nettsiden her: https://www.universell.no/

Verktøy for tilrettelegging av undervisningssituasjonen: Det finnes flere grep du kan ta som underviser, for å sikre at flere elever får med seg det som blir kommunisert og demonstrert i en undervisningssituasjon. Rannveig Svendby (postdoktor, OsloMet) har samlet inn gode strategier fra undervisere i høyere utdanning. Skaff deg et raskt overblikk her: https://utdanningsforskning.no/artikler/slik-kan-undervisere-tilrettelegge-for-funksjonshemmede-med-enkle-grep/

 

Informasjon og representasjon på bilder og i tekster

Husk at informasjon om folkehøyskolens tilgjengelighet og vilje til å tilrettelegge kan være avgjørende for den unges valg. Vis at din skole er åpen for alle, gjennom symboler, bilder og opplysninger integrert i den ordinære informasjonen til publikum. Det er viktig at folkehøyskolens nettsider er universelt uformet, slik at alle kan få tilgang til opplysninger som legges ut her.

Digitaliseringsdirektoratet/Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utviklet et e-læringskurs og en praktisk veileder til hvordan du kan få tekst, bilder eller video universelt utformet. Difi tilbyr flere ressurser og veiledninger til universell utforming av IKT. Du finner både kortkurs og langkurs her: https://laeringsplattformen.difi.no/kurs/991825827/universell-utforming-e-laeringskurs-nettredaktorer-og-skribenter

Husk: Små tiltak kan skape store forskjeller og større endringer kan bli gode investeringer!