Prosjektlogo: Om rapporten

Stå opp mot hatprat!

Rapporten «Stå opp mot hatprat!» er en del av et toårig prosjekt som er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hovedmålet med prosjektet er å få økt kunnskap og bevissthet om hatprat og mobbing mot personer med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom i skolen, og redusere forekomsten av hatprat og mobbing av denne gruppen.

Rapporten ser på hvordan mobbing og hatprat på skolen mot personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan se ut, og hvilke konsekvenser det kan ha for deres fremtidige muligheter og samfunnsdeltakelse. Som en del av rapporten har vi undersøkt hvordan ungdomsskoler og videregående skoler jobber med tematikk knyttet til mobbing og hatprat. Vi ser også på skolens bevissthet rundt elever med funksjonsnedsettelser med tanke på dette.

Rapporten er utarbeidet mellom januar 2019 og mars 2020 og bygger på til sammen 15 intervjuer med unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom og ansatte ved ungdomsskoler og videregående skoler. Den bygger også på en spørreundersøkelse om unges erfaringer med skolemiljø og eksisterende litteratur og forskning på feltet.

Ta kontakt for å få tilsendt rapporten i andre formater. Rapporten er også tilgjengelig nederst på siden.

Hovedfunn

  • Skolen har et lovfestet ansvar for å skape et trygt og inkluderende miljø med nulltoleranse for diskriminering, og som fremmer mangfold og likestilling. Mange av våre informanter opplever at skolen ikke har tatt dette ansvaret på alvor. Rapporten viser at unge med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom møter fordommer og opplever ubehagelige hendelser, som mobbing og hatprat, på skolen relativt ofte på grunn av funksjonsnedsettelsen sin. Slike opplevelser kan få negative konsekvenser.

 

  • Flere unge opplever å ikke bli inkludert i den ordinære undervisningen, eller at skolen ikke tilrettelegger slik at de kan delta på turer og andre aktiviteter. De føler seg ekskludert og at det blir vanskelig å ta del i fellesskapet og det sosiale på skolen. Unge opplever at skolen kan være med på å understreke at de er annerledes enn de andre elevene. Tilrettelegging og bruk av hjelpemidler kan medføre at en elev ses på som annerledes, derfor er det viktig at skolen håndtere dette på en god og inkluderende måte.

 

  • Unge opplever at skolen har liten forståelse for situasjonen deres, og at de hverken blir sett eller hørt. De ønsker å oppleve seg som en del av et inkluderende klassemiljø hvor lærere og ansatte har god kompetanse og kunnskap om funksjonsnedsettelsen og situasjonen deres og klarer å forebygge og håndtere krenkelser, slik at fordommer og barrierer de møter på i skolen kan brytes ned.

 

  • Flere av skolene gir uttrykk for at det er mer utfordrende å få til inkludering og tilrettelegging når funksjonsnedsettelsen er usynlig enn når den er synlig. Flere av de unge opplever at det er mer kunnskap og større forståelse for synlige funksjonsnedsettelser enn usynlige.

 

  • Rapporten viser at skjellsord og utsagn knyttet til funksjonsnedsettelser eller diagnoser ikke kun rettes mot elever med nedsatt funksjonsevne, men også brukes mot elever uten funksjonsnedsettelser. Ved å bruke slike utsagn og ord praktiserer mange hatprat og bidrar til å reprodusere og normalisere negative holdninger og stereotypier om personer med funksjonsnedsettelser, ofte uten å være klar over det selv.

 

  • Det er viktig å se på strukturene på skolen og i skolemiljøet som gir grobunn for eller tillater negative handlinger, som mobbing og hatprat, for å skape et godt og inkluderende skolemiljø.

 

  • Skolene vi har intervjuet har fokus på mobbing og jobber systematisk med dette, men er ikke nødvendigvis like bevisste på elever med funksjonsnedsettelser i denne sammenhengen. Flere av skolene gir også uttrykk for at de ikke er så bevisste på hatprat. Imidlertid viser skolene en vilje og motivasjon til forbedring.

Som en del av prosjektet Stå opp mot hatprat! vil det også utvikles et verktøy som kan brukes for å jobbe med mobbing og hatprat mot personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Verktøyet kommer i løpet av høsten 2020 og vil være tilgjengelig på Unge funksjonshemmedes hjemmeside.

NB! Vi anbefaler å bruke Safari eller Internet Explorer til å laste ned dokumentene nedenfor ettersom det kan oppstå problemer med Chrome. 

 

Under kan du laste ned rapporten. Den er i PDF format og har blitt universelt utformet:

Alternativt, kan du laste ned en oppsummering av rapporten som også er i PDF format: