Prosjektlogo: Hatprat

Stå opp mot hatprat!

Hatprat

Hatprat er et eksempel på en krenkelse og kan ofte ses i sammenheng med andre krenkelser som mobbing, diskriminering og vold, og det kan være vanskelig å skille de fra hverandre. Fellesnevneren er at det er krenkende handlinger i en relasjon hvor det er et skjevt maktforhold. Mobbing knyttes ofte til krenkelser av individer, mens hatprat knyttes til krenkelser på bakgrunn av gruppetilhørighet.

Hatprat bygger på negative stereotypier, fordommer og stigmaer som ser på noen grupper eller individer som mindreverdige på grunn av egenskaper ved dem eller antatte egenskaper basert på gruppetilhørighet. Dette kan ofte knyttes til ekskludering, intoleranse og gruppefiendtlighet for mennesker som ses på som annerledes. Hatprat kan uttrykkes både muntlig og skriftlig, og fremtre i form av lyd eller bilde.

Hatprat har et potensiale til å påvirke holdninger i det offentlige rom og rammer ikke bare den som utsettes for hatprat, men også de som identifiserer seg med den utsattes gruppetilhørighet. Bruker man for eksempel skjellsord som «hemma» og «retard» bidrar man til å reprodusere og normalisere negative holdninger og stereotypier om personer med nedsatt funksjonsevne, uansett om intensjonen er å såre eller ikke. Slik praktiserer mange av oss hatprat, ofte uten å være klar over det selv.

Mobbing

Mobbing er en sammensatt sosial prosess som handler om inkludering og ekskludering, og kan ses i sammenheng med makt og hierarkier. Mobbing kan ses på som handlinger som hindrer opplevelsen av å høre til, være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning (4). Mobbing er en prosess hvor en person i en svakere eller mer sårbar posisjon, gjentatte ganger blir trakassert eller ekskludert av andre (5).

 

4. Lund, I., Helgeland, A., & Kovac, V. B. (2017). På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv. Acta Didactica Norge, 11(3), Art. 5

5. Finne, J., Roland, E. og Svartdal, F. (2018). Relational rehabilitation: Reducing harmful effects caused by bullying. Nordic Studies in Education, Vol. 38, 4-2018, pp. 352–367. ISSN 1891-5914. Universitetsforlaget 

Hatytringer og hatkriminalitet

Hatytringer er nedverdigende, truende, trakasserende eller stigmatiserende ytringer som rammer individets eller en gruppes verdighet, anseelse og status i samfunnet ved hjelp av språklige og visuelle virkemidler som fremmer negative følelser, holdninger og oppfatninger basert på kjennetegn, som for eksempel etnisitet, religion, kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og alder (10).

Hatkriminalitet er straffbare handlinger som helt eller delvis er motivert av, eller som har bakgrunn i, hat eller negative holdninger til religion/livssyn, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, homofile orientering og/eller nedsatt funksjonsevne (11).

 

10. LDO (2015). Hatytringer og hatkriminalitet. Oslo: Likestillings-og diskrimineringsombudet.

11. Oslo Politidistrikt. Anmeldt hatkriminalitet i Oslo 2018. Hentet fra: https://www.politiet.no/globalassets/dokumenter/oslo/rapporter/anmeldt-hatkriminalitet-oslo/Anmeldt_hatkriminalitet_i_Oslo_2018 

Straffeloven § 185. Hatefulle ytringer

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

  1. a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
    b) religion eller livssyn,
    c) homofile orientering, eller
    d) nedsatte funksjonsevne.

 

Kilde: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-5#%C2%A7185

Følgende illustrasjonen viser hvordan de ulike fenomenene henger sammen og hvordan de påvirker hverandre. Den er basert på Stopp hatprat sin modell, hentet fra stopphatprat.no/bookmarks

Denne illustrasjonen viser hvordan de ulike fenomenene henger sammen og hvordan de påvirker hverandre. Den er basert på Stopp hatprat sin modell, hentet fra stopphatprat.no/bookmarks

Illustrasjon av Thomas Sørlie Hansen