Prosjektlogo: Tilrettelegging og spesialundervisning

Et e-læringsverktøy for elever på ungdomsskole og videregående

Tilrettelegging og spesialundervisning

Hvis du har behov for det har du rett på å få tilrettelegging du trenger. Du kan også ha krav på tilpasset undervisning og spesialundervisning. Under står det mer om spesifikke former for tilrettelegging og opplæring.

Tilrettelegging

Alle elever som har behov for det har rett på tilrettelegging. Denne retten gjelder for lærestedet, undervisningen, læremidler som skolebøker, og eksamen. Kommunen skal stille med det du trenger så du får et godt opplærings-tilbud.

Eksempler på tilrettelegging i undervisning:

 • Assistent i skolen
 • Ekstra sett med lærebøker
 • Færre elever i klasserommet
 • Leselist for elever som bruker punktskrift

Eksempler på tilrettelegging av læremidler:

 • Bøker eller digitale bøker med enklere språk
 • Lydbøker

Eksempler på tilrettelegging av lærestedet:

 • Ramper og trappeheiser
 • Teleslynge
 • Tilpasset stol og pult

Eksempler på tilrettelegging av eksamen:

 • Ekstra tid på eksamen
 • Eget rom
 • Muntlig i stedet for skriftlig eksamen

Det er mange måter å tilrettelegge på. Det er lurt å snakke med skolen din og å undersøke hva du kan ha rett på, så du får så mye ut av din utdanning som mulig. Hvis du ikke får den tilretteleggingen du trenger kan det være diskriminering og du har rett til å klage. Da snakker du først med rektor på skolen din. Du kan lese mer om klageprosessen i delen om klaging.

Rettigheten er fastsatt i: Opplæringsloven, Likestillings- og diskrimineringsloven og CRPD

Refleksjon

Hvordan har skolen din tilrettelagt for ulike elever?
Har du behov for tilrettelegging?
Får du den tilretteleggingen du trenger?

Tilpasset opplæring

Alle elever har rett på å få tilpasset opplæringen etter sine forutsetninger. Det skjer i den vanlige klassen og er ikke det samme som spesialundervisning. Dette kan for eksempel være at du synes oppgavene du får er for lette – da kan du få mer utfordrende oppgaver hvis du vil.

Hvis de tiltakene du får som del av tilpasset opplæring ikke er nok for deg, har du rett til spesialundervisning. Måter skolen kan tilpasse opplæringen for deg er gjennom bruk av hjelpemidler, tilrettelagte lekser, ha muntlig prøve i stedet for skriftlig eller ha flere ansatte som kan hjelpe i klasserommet.

Rettigheten er fastsatt i: Opplæringsloven

 

Spesialundervisning

Du har rett på spesialundervisning hvis du har behov for det. Spesialundervisning skjer som oftest utenfor det vanlige klasserommet, men du har rett på at den skal skje på nærskolen din. Retten din til å gå på nærskolen din gjelder fortsatt.

Når du får spesialundervisning skal du få like mye ut av undervisningen som andre. Det betyr ikke at det vil gjøres på samme måte, men det vil være bedre tilpasset deg. Når du har rett på spesialundervisning har du også rett på det utstyret du trenger til det.

Du skal få god nok undervisning, med det du trenger, uansett om det er som spesialundervisning eller gjennom vanlig undervisning i klasserommet.

Når du får spesialundervisning får du en individuell opplæringsplan (IOP). Denne er laget spesifikt for deg. Du velger selv om det skal stå på vitnemålet ditt eller ikke at du har hatt individuell opplæringsplan.

Rettigheten er fastsatt i: Opplæringsloven

Vedtak, PPT og statped

For å få spesialundervisning trenger du et vedtak. Dette får du ved at skolen henviser deg til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Skolen må ha samtykke fra dine foreldre eller foresatte før de kan gjøre det, og dine foresatte kan når som helst be skolen undersøke eller henvise til PPT hvis dere ser at du trenger spesialundervisning.

Før du får et vedtak vil de ofte snakke med deg og dine foreldre for å høre hvordan undervisningen er for deg og finne ut hva som ikke fungerer. I vedtaket står det hva spesialundervisningen din skal inneholde, hvor mye spesialundervisning du skal få og hvordan det skal gjøres. Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket kan du klage til statsforvalter.

Statped står for statlig spesialpedagogisk tjeneste. De hjelper blant annet kommunene med utstyr når skolene har elever som trenger det. Statped jobber mye spesifikt med utfordringer knyttet til funksjonsnedsettelser og sykdom som nedsatt hørsel eller syn, lese- og skrivevansker, autisme og ADHD. Du kan lese mer om hvilke utfordringer statped jobber med og hvordan statped kan hjelpe deg på deres nettsider. 

Opplæring i punktskrift

Hvis du har nedsatt syn har du rett på opplæring i punktskrift. Du har også rett på opplæring i hjelpemidler knyttet til dette, som leselist. Undervisning i punktskrift regnes ikke som spesialundervisning, så du trenger et eget vedtak som sier at du har rett på undervisning i punktskrift. Hvis du har rett på spesialundervisning i tillegg skal du få dette også.

Det er skolen sitt ansvar å ha noen som kan lære deg det du skal lære, både punktskrift og hjelpemidlene du eventuelt bruker.

Du kan lese mer om hva du kan få av tilrettelegging og utstyr som synshemmet hos udir. 

Rettigheten er fastsatt i: Opplæringsloven og Forskrift til opplæringsloven

 

Opplæring i tegnspråk

Hvis du har nedsatt hørsel har du rett på undervisning på tegnspråk, og på egen undervisning der du lærer tegnspråk.

Du kan søke om fritak fra fremmedspråk eller fordypning hvis du får opplæring i tegnspråk. Da vil du få mer opplæring i et språk du allerede har undervisning i, for eksempel norsk. Hvis du får tegnspråk-opplæring er du også fritatt fra undervisning i sidemål.

Karakteren du får i tegnspråk kan du velge om du vil ha på vitnemålet ditt i tillegg til karakteren i norsk, eller om du vil ha karakteren i tegnspråk oppført i stedet for karakteren i norsk.

Du kan lese mer om hva du har rett på som hørselshemmet på udir sine nettsider. 

Rettigheten er fastsatt i: Opplæringsloven og Forskrift til opplæringsloven

 

Helse- og omsorgstjenester i skoletiden

Hvis du har behov for det har du rett på helse- og omsorgstjenester i skoletiden din. Dette kan for eksempel være fysioterapeut eller sykepleier.

Medisinering på skolen kan gjøres av lærere, men bare hvis legen din sier at det er greit. Hvis ikke skal kommunen passe på at det er helsepersonell der som kan gi deg medisinene du trenger. Hvis en lærer ikke vil hjelpe med medisinering må de ikke gjøre det, og da skal skolen finne noen andre.

Rettigheten er fastsatt i: Opplæringsloven

 

Tilpasning av gymtimer

All undervisning og alle fag på skolen skal tilpasses deg som elev, dette inkluderer gymtimer. Noen vil trenge mer tilrettelegging i disse timene enn andre siden det ofte er et fysisk krevende fag. Hvis du ikke kan være med på den vanlige undervisningen i gym skal du få det tilrettelagt så godt som mulig.

Skolen kan ikke erstatte gymtimer med egentrening i skoletiden – undervisning er en viktig del av kroppsøving.

Hvis du får tilrettelagt opplæring i gym og den ikke kan vurderes med karakter, kan du få fritak fra vurdering med karakter i kroppsøving. Dette er det i så fall rektor som avgjør. Hvis du ikke er fornøyd med rektors avgjørelse kan du klage.

Rettigheten er fastsatt i: Forskrift til opplæringsloven