Prosjektlogo: Lovverk

Et e-læringsverktøy for elever på ungdomsskole og videregående

Lovverk

Rettighetene du har som elev står i lovene vi har i Norge. For deg som elev er det opplæringsloven som er den aller viktigste. I tillegg er en del rettigheter sikret gjennom likestillings- og diskrimineringsloven, og gjennom konvensjoner som er satt av FN. De to viktigste konvensjonene for deg som elev er den om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og barnekonvensjonen.

Hva er en rettighet?

En rettighet er noe du har krav på, ofte fordi det står i lovverk.

Når du har en rettighet vil noen andre ofte ha en plikt. For eksempel vil din rett til et trygt sosialt miljø henge sammen med skolen sin plikt til å passe på at du får et trygt sosialt miljø.

Opplæringsloven

Det er opplæringsloven som legger grunnlaget for rettigheter og plikter i den norske skolen, både grunnskole og videregående opplæring.

Du kan lese hele opplæringsloven her. 

I tillegg til opplæringsloven har vi forskrift til opplæringsloven. Det er bare Stortinget som kan lage lover i Norge, men de har ikke tid til å gå gjennom alt det vi trenger av regler i samfunnet i dag. Da ber de andre, som regjeringen eller direktorater, om å lage forskrifter. Forskrifter må følges på lik linje med lover, og gir ofte mer informasjon om de lovene vi allerede har. Forskriften til opplæringsloven er altså flere regler som har med opplæringsloven å gjøre – det er bare laget på en litt annen måte.

Du kan lese forskriften til opplæringsloven her. 

Loven og forskriften sier blant annet at man har rett til å gå på skole i Norge, at skoledagen på grunnskolen ikke skal begynne før 8:00 og at fra 8. klasse kan elever selv velge om de vil ha bokmål eller nynorsk som hovedmål.

«Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.»

– § 1-1. Formålet med opplæringa

CRPD

CRPD er konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. En konvensjon er egentlig bare en avtale mellom to eller flere parter. Partene i denne konvensjonen (CRPD) er de landene som har signert avtalen, blant annet Norge. Det er FN som har laget konvensjonen (eller avtalen) og Norge ratifiserte den i 2013 – det vil si at Norge har en plikt til å følge det som står der.

CRPD ble laget fordi FN ikke syntes rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser ble tatt godt nok vare på med de lovene og konvensjonene vi allerede hadde. Ved å ha en egen avtale som skal sikre akkurat disse rettighetene vil det være lettere å passe på at alle får oppfylt sine rettigheter, og lettere å følge opp hvis det ikke skjer.

Denne konvensjonen er mer generell og tar for seg alle mennesker med nedsatt funksjonsevne i flere ulike sammenhenger. En av disse sammenhengene er utdanning.

Klikk her for å finne konvensjonen på norsk.

«Ved alle handlinger som berører barn med nedsatt funksjonsevne, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.»

– Artikkel 7 Barn med nedsatt funksjonsevne

«Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få tilgang til inkluderende, god og gratis grunnutdanning og videregående opplæring i sitt lokalsamfunn, på lik linje med andre»

– Artikkel 24 Utdanning

Barnekonvensjonen

En annen konvensjon fra FN er barnekonvensjonen. Denne gir barn og unge under 18 år noen egne rettigheter. Nesten alle land i verden følger barnekonvensjonen, inkludert Norge. Den gjelder som norsk lov, og er litt ekstra spesiell fordi den står over andre lover. Det vil si at hvis det skulle skje noe som det står at ikke er lov i barnekonvensjonen, men som det står at er lov i en annen norsk lov, vil det være det som står i barnekonvensjonen man følger – hvis det står at noe ikke er lov i barnekonvensjonen er det ikke lov uansett. Det som står i barnekonvensjonen er altså det som gjelder over alt annet for deg under 18 år.

Du kan lese barnekonvensjonen på Regjeringens nettsider. 

Partene anerkjenner barnets rett til utdanning, og med sikte på å oppnå denne rett gradvis og på grunnlag av like muligheter skal de særlig: a) gjøre grunnutdanningen obligatorisk og gratis tilgjengelig for alle

– Artikkel 28 Utdanning

Likestillings- og diskrimineringsloven

Dette er en norsk lov som sier at man skal jobbe for likestilling og hindre diskriminering på grunn av blant annet kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder, etnisitet, religion, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse. Det betyr at alle skal behandles like bra og få like muligheter, uansett om man er ung eller gammel, eller har en kronisk sykdom eller ikke.

Hvis man ikke får tilrettelegging man trenger i skolen på grunn av funksjonsnedsettelse sier denne loven at det kan regnes som diskriminering.

Du finner Likestillings- og diskrimineringsloven på Lovdata. 

«Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging.»

– § 1. Formål