Høringer om utdanning

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Høringssvar om medisinske krav ved opptak til Politihøgskolen

Høringssvar til Politidirektoratet om medisinske krav ved opptak til Politihøgskolen fra 14. juli 2008

Merknader til Stortingsmelding om Kvalitet i skolen

Merknader fra 12. september 2008 til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen.

Høringssvar om forskrift om tildeling av utdanningsstøtte

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet (KD) om forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fra 12. desember 2008.

Merknader til Stortingsmelding nr 11: Lærermeldingen

Merknader fra 9. mars 2009 til Kunnskapsdepartementet (KD) om Stortingsmelding nr 11: Lærermeldingen.

Høringssvar om NOU 2009:18 Rett til Læring

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet (KD) om NOU 2009:18 Rett til Læring fra 26. november 2009

Høringssvar om føring av fravær på vitnemålet

Høringssvar til utdanningsdirektoratet om føring av fravær på vitnemålet og krav til førstegangsvitnemålfra 25. mai 2010

Høringssvar om studiefinansiering

Høringssvar fra 18. januar 2011 til Kunnskapsdepartementet (KD) om forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte.

Høringssvar om tilgjengelige studentboliger

Høringssvar til Kommunal- og regionaldepartmentet (KRD) om tilgjengelige studentboliger fra 29. februar 2012.

Høringssvar om universell utforming av IKT-løsninger

Høringssvar til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) om Forslag til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger fra 11. februar 2013.

Høringssvar om helse- og sosialfagutdanningene

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet (KD) om helse- og sosialfagutdanningene fra 21. april 2017.

Høringssvar om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæring

Høringssvar fra 12. juni 2017 til Kunnskapsdepartementet (KD) om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen.

Høringssvar om forslag til endringer i opplæringsloven

Høringssvar fra 12. januar 2017 til Kunnskapsdepartementet (KD) om forslag til endringer i opplæringsloven.

Høringssvar om forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte

Høringssvar fra 12. januar 2017 til Kunnskapsdepartementet (KD) om forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2017-2018.

Høringssvar om NOU 2016:14 Mer å hente – bedre læring for elever med stort læringspotensial

Høringssvar til Kunnskapdepartementet (KD) om NOU 2016:14 Mer å hente - bedre læring for elever med stort læringspotensial fra 7. desember 2016.

Høringssvar om forslag til nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven 2016

Høringssvar fra 15. juli 2016 til Kunnskapsdepartementet (KD) om forslag til nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven.

Høringssvar om regionreformen

Høringssvar fra 25. april 2018 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunen.

Høringssvar om Nordahl-rapporten

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet fra 15. august 2018 om rapport fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.

Høringssvar angående studentombud

Høringssvar fra 30. november 2018 angående foreslåtte endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov høyere yrkesfaglig utdanning.

Høringssvar om forslag til tilskuddsordning for studentboliger

Høringssvar fra 2. april 2019 om forslag til tilskuddsordning for studentboliger

Høringssvar om NOU 2008:3 Sett under ett

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet (KD) om NOU 2008:3 Sett under ett fra 25. april 2008.