Høringer om levekår

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Høringssvar om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Høringssvar fra 28. april 2008 til Stortingets Arbeids- og sosialkomité (ASK) om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Innspill til regjeringserklæringen 2017

Innspill til regjeringserklæring 2017-2021 fra 3. oktober 2017

Høringssvar om endringer – arbeidsmarkedstiltak m.v.

Høringssvar til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) om forenklinger i regelverket om arbeidsmarkedstiltak m.v. fra 18. september 2008

Høringssvar om NOU 2009:10 Tiltak for å bedre inntektsfordelingen

Høringssvar fra 23. september 2009 til fordelingsutvalget om NOU 2009:10 Tiltak for å bedre inntektsfordelingen.

Høringssvar om Utredning om unges fritidsmiljø

Høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) om Utredning om ungdoms fritidsmiljø fra 5. september 2009

Høringssvar om NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) om NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern fra 30. desember 2009.

Høringssvar om særfradrag ved store sykdomsutgifter

Høringssvar til Finansdepartementet (FIN) om rapport om særfradrag for store sykdomsutgifter fra 13. august 2010

Innspill til bygningspolitikken

Innspill til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) om bygningspolitikk fra 3. desember 2010

Høringssvar om fremtidens helsetjeneste – trygghet for alle

Høringssvar til Helsedepartementet (HD) om fremtidens helsetjeneste fra 19. januar 2011

Høringssvar om husbankrente

Høringssvar til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) om husbankrente fra 4. mai 2011.

Innspill til ny lov om bostøtte

Innspill fra 29. Juli 2011 til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) om ny lov om bostøtte.

Høringssvar om byggeregler

Høringssvar fra 20. september 2011 til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) om endringer i Forskrift om byggesak og Forskrift om tekniske krav til byggverk.

Høringssvar om NOU 2011:15 Rom for alle

Høringssvar til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) om NOU 2011:15 Rom for alle fra 21. november 2011.

Høringssvar om tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon

Høringssvar fra 17. september 2013 til Utenriksdepartementet (UD) om mulige virkninger av ratifisering av valgfri tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon.

Høringssvar om hjelpemiddelformidling

Høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om hjelpemiddelformidling fra 19. mai 2017.

Høringssvar om endringer i folketrygdloven mv. arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak

Høringssvar til Arbeids- og sosialkomiteen (ASK) om endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.) (Prop. 74 L (2016-2017)) fra 2. mai 2017.

Innspill til statsbudsjettet 2018

Unge funksjonshemmede har sendt innspill til arbeidet med statsbudsjettet 2018.

Høringssvar om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

Høringssvar fra 1. november 2016 til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger.

Statsbudsjettet 2017 – høring i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Høring i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen fra 25. oktober 2016.

Statsbudsjettet 2017 – høring i helse- og omsorgskomiteen

Høring i helse- og omsorgskomiteen fra 12. oktober 2016.

Statsbudsjettet 2017 – høring i arbeids- og sosialkomiteen

Høring i arbeids- og sosialkomiteen (ASK) fra 18. oktober 2016.

Høringssvar om innspill til statlig rapportutkast til Barnekonvensjonen 2016

Høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) om innspill til statlig rapportutkast til Barnekonvensjonen fra 10. august 2016.

Høringssvar om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelser

Høringssvar fra 4. mai 2016 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelser.

Høringssvar om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Høringssvar fra 22. januar 2016 til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov.

Høringssvar til Statsbudsjettet 2016

Høringssvar fra september - oktober 2015 til Statsbudsjettet 2016.

Høringssvar om individuell klagerett, FN-konvensjonen 2015

Høringssvar fra 14. september 2015 til Utenriksdepartementet (UD) om utredning knyttet til valgfri protokoll om individuell klagerett til FN- konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Høringssvar om CRPD-rapport

Høringssvar fra 16. april 2015 til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) om Norges første rapport til FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD-komiteen).

Høringssvar om forslag til enkelte tilpasninger i folketrygdens regelverk

Høringssvar fra 3. mars 2014 til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd.

Høringssvar om et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

Høringssvar fra 4. august 2014 til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov.

Høringssvar om TEK10 Byggteknisk forskrift

Høringssvar fra 15. september 2014 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om TEK10 Byggteknisk forskrift.

Høringssvar til Statsbudsjettet 2018

Høringssvar til Statsbudsjettet 2018 fra oktober 2017.

Høringssvar om kravspesifikasjon til Barneombudet

Høringssvar fra 13. februar 2018 til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) om kravspesifikasjon til Barneombudet.

Høringssvar om endringer i bilstønadsordningen

Høringssvar fra 31. mai 2018 til Arbeids- og sosialkomiteen om foreslåtte endringer i bilstønadsordningen.

Merknader til statsbudsjettet for 2019

Merknader til statsbudsjettet for 2019 til de ulike komiteene på Stortinget.

Høringssvar om forslag til forskrift for kommunale og fylkeskommunale råd

Høringssvar fra 25. mars 2019 om forslag til forskrift for kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom.

Høringssvar om styrking av aktivitets og redegjørelsesplikt

Høringssvar fra 2. oktober om styrking av aktivitets og redegjørelsesplikt fra 2. oktober 2019.

Høringssvar om grunnstønad

Høringssvar om grunnstønad fra 14. mai 2018.

Høringssvar om kommunale og fylkeskommunale råd

Høringssvar fra 25. mars 2019 om forslag til forskrift for kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom.

Høringsuttalelse om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Høringsuttalelse fra 23. april om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner.

Høringsnotat om AAP-ordningen (80S)

Høringsnotat fra 25. mars 2019 om representantforslag til endringer i AAP-ordningen (80S)

Høringsnotat om AAP-ordningen (85 S)

Høringsnotat fra 23. mars 2019 om representantforslag til endringer i AAP-ordningen (85 S)

Høringsnotat om forslag til ny forskrift for lån fra Husbanken

Høringsnotat fra 15. februar 2019 om forslag til ny forskrift for lån fra Husbanken