Høringer om arbeidsliv

Publisert 3. oktober 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Høringssvar om endring i vilkårene for å bli godkjent som arrangør av arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid

Høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om forslag til endringer i reglene om vilkårene for å bli godkjent som arrangør av tiltakene arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) (tiltaksforskriften) fra 9. juni 2017.

Høringssvar om utkast til forskrift til lov om statens ansatte

Høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om utkast til forskrift til lov om statens ansatte fra 22. mai 2017.

Høringssvar om fagbrev på jobb

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet (KD) om fagbrev på jobb fra 19. mai 2017.

Høringssvar om Stortingsmelding 33: NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet

Høringssvar til Arbeids- og sosialkomiteen (ASK) om Meld. St. 33 "NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet" fra 7. oktober 2016.

Høringssvar om forslag til ny lov om statens ansatte

Høringssvar fra 1. juli 2016 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om forslag til ny lov om statens ansatte.

Høringssvar om forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak

Høringssvar fra 14. september 2015 til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak.

Høringssvar om uførereformen

Høringssvar fra 17. mars 2015 til Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV) om uførereformen.

Høringssvar om forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Høringssvar fra 6. februar 2014 til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger - om maksimal stønadsperiode.

Høringssvar om arbeids- og utdanningsreiser

Høringssvar fra 10. april 2014 til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om forskrift om arbeids- og utdanningsreiser (AU-reiser) for personer med nedsatt funksjonsevne – landsdekkende og permanent ordning.

Høringssvar om forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold

Høringssvar fra 4. september 2014 til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold.

Høringssvar utkast til forskrift om arbeidsavklaringspenger

Høringssvar fra 31. oktober 2017 til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om utkast til forskrift om arbeidsavklaringspenger.

Høringssvar forsøk med kommunalt ansvar for VTA

Høringssvar fra 1. november 2017 til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om forsøk med kommunalt ansvar for VTA.

Høringssvar om strategi for brukermedvirkning i NAV

Høringssvar om strategi for brukermedvirkning i NAV fra 11. september 2018.

Høringssvar til forslag om unge uføre

Høringssvar om representantforslag 51 S fra 23. januar 2019.

Høringssvar om representantforslag om AAP

Høringssvar om representantforslag om trygghet, verdighet og skikkelig hjelp for folk som trenger arbeidsavklaringspenger og om behovet for nye unntaksbestemmelser og vedtaksrutiner når det gjelder varighetsbegrensningen i arbeidsavklaringsperioden, til ASD 25. mars.

Høringsnotat om unge uføres rett til arbeidsmarkedstiltak og økt oppfølging fra NAV

Høringsnotat fra 23. januar 2019 om unge uføres rett til arbeidsmarkedstiltak og økt oppfølging fra NAV.

Høring ang. oppfølgingstjenester i NAVs regi

Høring fra 3. januar 2019 angående oppfølgingstjenester i NAVs regi.