Mange hefter er stablet oppå hverandre

Regjeringen overser oss

I Statsbudsjettet 2020 er det tydelig at ungdom med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom har blitt fullstendig oversett av regjeringen.

Publisert 8. oktober 2019

Skrevet av Isabel Kongsgaard

All snakk om likestilling, deltagelse og anstendig levekår for våre medlemmer har forsvunnet i Statsbudsjettet.

Budsjettet har skuffende få tiltak for å sikre likestilling av ungdom med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom.

Vi er glade for at det bevilges midler til den kommende handlingsplanen for likestilling av funksjonshemmede, men 7 millioner kroner er på langt nær godt nok.

AAP-kutt kaster unge ut i fattigdom

Særlig alvorlig er det at regjeringen foreslår å redusere minstesatsen i AAP-ordningen for personer under 25 år og fjerne ung ufør-tillegget for dem som går på AAP. Dette mener vi er katastrofalt. I stedet for å gjøre noe med innholdet i AAP-ordningen, velger Regjeringen å mistenkeliggjøre ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, og kaste dem ut i fattigdom.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sa i forrige uke at kuttene i AAP for unge skal gå «krone for krone» til oppfølging av de samme ungdommene. Dette viser seg å være en sannhet med sterke modifikasjoner. Midlene som kuttes, overføres til NAVs driftsbudsjett uten noen form for øremerking. Det er derfor ingen garanti for at pengene faktisk brukes på unge på AAP.

Unge funksjonshemmede er positiv til en styrking av inkluderingsdugnaden, og videreføring av ungdomsinnsatsen i NAV. Dette er likevel på langt nær nok til å bøte for de dramatiske kuttene i AAP-ordningen.

Få tiltak for inkluderende skole

Det er heller ikke mye å skryte av innenfor utdanningsfeltet. Det planlagte veikartet for universell utforming av nærskoler innen 2030, er ikke noe sted å finne. Det er skuffende.

Det kommer heller ikke særlige tiltak for å heve den spesialpedagogiske kompetansen i skolen. Dette på tross av at det er tydelig slått fast at det trengs et løft for spesialundervisningen i Norge. Regjeringen nøyer seg med å referere til stortingsmeldingen som kommer i høst. Vi mener vi ikke har råd til å vente.

Det er også skuffende å se at tilskuddet til opplæring av lærlinger med særskilte behov avvikles, og at midlene overføres til fylkeskommunenes rammer. Vi frykter konsekvensen er færre tilrettelagte lærlingplasser.

Manglende satsing på ungdomshelse

Unge funksjonshemmede har i flere år hatt fokus på og spilt inn satsing på ungdomshelse og bedre overganger for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske diagnoser til regjeringen. Vi møter forståelse, men har enda tilgode å se at regjeringen vil gjøre det bedre for unge som bruker helsevesenet mest. Årets forslag til statsbudsjett er ikke noe unntak, unge med funksjonsnedsettelser og kroniske diagnoser er ikke satset på.

I regjeringens strategi om seksuell helse «Snakk om det!», nevnes Unge funksjonshemmedes prosjekt «Sex som funker» og e-læringsverktøyet vårt spesifikt. Likevel følges det ikke opp i forslag til statsbudsjett. Strategiens overordnede mål er å sikre god seksuell helse til hele befolkningen. For å oppnå målet trenger vi et kunnskapsløft i helsevesenet, slik at ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom får god informasjon om seksuell helse og tilbud om veiledning,  seksualtekniske hjelpemidler eller andre relevante tiltak. Vi vet at helsepersonell etterlyser mer kunnskap, og at ungdom ønsker seg mer åpenhet om seksuell helse.

En større satsning på overganger  i helsevesenet og på seksuell helse, vil også bidra til bedre psykisk helse for ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. For å bedre unges psykiske helse trenger vi et helsevesen som ser hele mennesket.

Få tegn til likeverdsreformen

Likeverdsreformen som har blitt hedret av politikerne får ikke mye omtale, bortsett fra at SFO skal være gratis for elever mer særskilte behov fra 5. – 7. trinn. Det offentlige utvalget for BPA er så vidt nevnt, men det kommer ingen strakstiltak mens vi venter.

Utilstrekkelig satsing på frivilligheten

Det er positivt at momskompensasjonen for frivillige organisasjoner økes med 92,4 millioner kroner. Dette er derimot langt ifra nok for å sikre gode rammevilkår for frivilligheten.

Vi savner også en satsing på barne- og ungdomsfrivilligheten. Det er skuffende at grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner står på stedet hvil.

Unge funksjonshemmede jobber videre med statsbudsjettet, og har meldt oss på komitéhøringene på Stortinget der vi vil forsøke å påvirke Stortingets behandling i positiv retning for våre medlemmer. Det er likevel vanskelig når det er en flertallsregjering som ikke trenger støtte i Stortinget for å få vedtatt årets Statsbudsjett.