Nei til kutt i AAP-ordningen!

Unge funksjonshemmede reagerer sterkt på kuttene i AAP-ordningen

Publisert 5. november 2019

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Under årets generalforsamling i Unge funksjonshemmede ble den følgende uttalelsen vedtatt:

 

 

Nei til kutt i AAP-ordningen!

Unge funksjonshemmede mener at unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) må sikres en trygg og verdig økonomi. Vi viser til at det i Folketrygdlovens § 11-1 står at formålet med arbeidsavklaringspenger er «(…) å sikre inntekt for et medlem som på grunn av sykdom, skade eller lyte har fått nedsatt arbeidsevne (…)». AAP er en viktig ytelse for en sårbar gruppe, likevel har det vært omfattende innstramminger i denne ytelsen de siste årene. Unge funksjonshemmede ser med stor bekymring på regjeringens forslag til ytterligere innstramminger i AAP-ytelsen for unge under 25 år i statsbudsjettet for 2020.

Summen av innstrammingene i AAP fører til en stor psykisk og økonomisk belastning. Dette presset vil på sikt føre til mindre deltakelse i både samfunn og arbeidsliv. Unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom har ofte merutgifter som andre unge ikke har. Unge funksjonshemmede frykter at det foreslåtte kuttet i AAP vil føre til at unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom blir tvunget ut i fattigdom. Slik vi ser det er dette foreslåtte kuttet en stor trussel for like muligheter, og god psykisk og somatisk helse.

Vi reagerer sterkt på at regjeringen gjennom dette forslaget antyder at de fleste unge som mottar AAP er omfattet av ordningen fordi de sliter med mestringsproblemer og lav selvtillit. Dette er med på å mistenkeliggjøre unge.

Unge funksjonshemmede og våre medlemsorganisasjoner har sett seg lei på at sårbare grupper stadig blir utsatt for innstramminger. Vi mener at det å kutte i ytelser ikke får flere ut i arbeid. I stedet mener vi at regjeringen burde jobbe for å bryte ned barrierene som stenger unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom ute fra arbeids- og samfunnslivet. Unge trenger tettere oppfølging fra NAV, bedre overganger mellom utdanning og arbeid, og utdanning som tiltak for å få flere ut i arbeid. Vi mener dette er den rette veien å gå for å sikre samfunnsmessig likestilling.