Likestillings- og mangfoldsutvalget har levert sin utredning

I dag ble utredningen fra Likestillings- og mangfoldsutvalget “På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter” overlevert til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Unge funksjonshemmede er enig – det er på høy tid at våre rettigheter realiseres.  

Publisert 2. mai 2023

Skrevet av Nora Thunem

Utvalget har levert et stort og godt stykke arbeid som belyser hvilke tiltak som må iverksettes for å sikre funksjonshemmedes likestilling i Norge. Styreleder Ingrid Thunem har vært med i utvalget, og det er derfor spesielt positivt at utvalget peker på inkludering av barn og unge på alle arenaer som en viktig vei for likestilling.  

«Det er barn og unge som vokser opp i dag som er fremtiden til Norge, og at utvalget fokuserer på hvordan inkludering og mangfold i barne- og ungdomsårene kan bidra til økt mangfold og likestilling i samfunnet for øvrig er veldig bra», uttaler interessepolitisk leder Siri Espe.  

Utvalget har 159 tiltak i utredningen, men peker på noen kjerneproblemstillinger for funksjonshemmedes rettigheter. Blant annet foreslår utvalget at: 

  • CRPD inkorporeres i menneskerettighetsloven, og at lovverk som blir berørt av inkorporeringen blir gjennomgått, oppdatert og harmonisert.
  • At BPA-ordningen forbedres og utvides til en helhetlig assistansvtjeneste som må kunne brukes på alle arenaer og i alle livsfaser.
  • Regjeringen må legge frem en ny handlingsplan for arbeidet med et universelt utformet samfunn med klare tidsfrister for å komme i mål.
  • Det iverksettes økonomiske levekårsundersøkelser av funksjonshemmede og deres familier.

På både skole- og fritidsarenaen er kjerneproblemstillingene utvalget peker på sentrale. En stor andel av kommunale og statlige bygg oppfyller ikke kravene til universell utforming, noe som gjør at funksjonshemmede barn og unge stenges ute fra arenaer der andre barn og unge deltar. For flere er muligheten til å ha BPA på skolen og fritiden helt avgjørende for å kunne være barn, ungdom og ung voksen på lik linje med sine jevnaldrende, og for å kunne delta på de fritidsaktivitetene man ønsker.  

«Det er veldig fint å se at utvalget har merket seg viktigheten av Barrierefri fritid og Inkluderingsmerket som et tiltak for å bidra til økt inkludering av funksjonshemmede på kultur- og fritidsfeltet. En av de største utfordringene vi ser i Barrierefri fritid er at inkluderingstiltak ofte retter seg mot økonomiske barrierer eller at det opprettes segregerte tilbud for funksjonshemmede fremfor å jobbe for inkludering i allerede eksisterende tilbud. De fleste ønsker å delta på fritidsaktiviteter sammen med vennene sine, og da er det helt nødvendig at det gjennomføres et arbeid for å øke kunnskapen i frivilligheten om hvor lett det er å inkludere funksjonshemmede», sier Espe.  

Arbeidet med å ta et dypdykk i utredningen er i gang, og Unge funksjonshemmede vil følge prosessen videre.  

«Vi forventer at politikerne tar utredningen og funksjonshemmedes likestillingsutfordringer på alvor og iverksetter flere av tiltakene utvalget foreslår», avslutter Espe.