To figurer i en seilbåt

Likestilling på fritidsarenaer!

Unge funksjonshemmede ønsker innspill om hvilke barrierer unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer opplever på fritidsarenaen.

Publisert 23. september 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

I januar 2020 ble Unge funksjonshemmede tatt inn i Erklæringsruppen til Fritidserklæringen. Fritidserklæringen er en intensjonsavtale mellom regjeringen, Kommunesektorens organisasjon (KS) og frivilligheten. Målet er å sikre at alle barn og unge, uavhengig av foresattes økonomi og sosiale situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én selvvalgt organisert fritidsaktivitet, sammen med andre barn og unge.

Partene i Fritidserklæringen skal rette fokus på ulike barrierer for å delta i fritidsaktiviteter, og jobbe for å fjerne disse hindringene. Spesielt fokuseres det på økonomi som barriere, fordi mange hindres i å delta på aktiviteter når disse blir for dyre. Dette gjelder også for unge med funksjonsnedsettelser, som ofte har tilleggsutgifter knyttet til blant annet transport, helse og utstyr.

I samarbeidsgruppen for Fritidserklæringen er Unge funksjonshemmede opptatt av å trekke frem barrierer som hindrer unge fra å delta på lik linje med andre. Det kan være snakk om mangel på fysisk tilgjengelighet, tilrettelegging, informasjon, assistanse og kunnskap hos aktivitetstilbydere, som kan være vel så utfordrende som høye deltakeravgifter. I 2014 publiserte Unge funksjonshemmede et notat som tar for seg noen av disse barrierene. Vi jobber nå for å søke midler til å utvikle oppdatert veiledningsmateriale for hvordan disse kan overkommes.

– Barrierene for deltakelse i fritidsaktiviteter er sammensatte. Dersom regjeringen ikke tar høyde for dette, kan tiltak som skriver seg inn under Fritidserklæringen, slik som Fritidskortet, ende med å bli ekskluderende for enkelte grupper. Det er derfor viktig for oss å løfte frem bredden av utfordringer som barn og unge med funksjonsnedsettelser opplever på fritidsarenaer, sier Leif-Ove Hansen, generalsekretær i Unge funksjonshemmede.

Fra 2020 har Ungdom og Fritid og Norges Musikkråd blitt tatt inn som parter i erklæringen, sammen med Unge funksjonshemmede. Unge funksjonshemmede bidrar også i organiseringen av Barne- og familiedepartementets nye ungdomspanel, som skal gi råd i prosessen med å lage en nasjonal fritidskortordning. Ordningen sees på som et av flere midler for å oppfylle Fritidserklæringen.

 

Har du innspill til Unge funksjonshemmedes arbeid?

Vi mener at regjeringen bør sikre at alle barn og unge får tilgang til minst én valgfri fritidsaktivitet, slik som Fritidserklæringen fremsetter. For mange er ikke økonomi den fremste barrieren. Nå ønsker vi å høre fra medlemsorganisasjoner og unge med funksjonsnedsettelser om hvilke barrierer de opplever for deltakelse der de bor. Dette er nyttig som bakgrunn for våre innspill til myndigheter og aktivitetstilbydere. Retten til å delta i kultur og fritid må gjelde for alle!

Hva mener du er de største barrierene for deltakelse i fritidsaktiviteter der du bor? Opplever du at de aktivitetene du ønsker å holde på med er tilgjengelige for deg? Er det noe som gjør at du ikke har en like god opplevelse på fritiden, som andre? Hva kan politikere gjøre med dette?

 

Skriv dine innspill i skjemaet under eller send dem på e-post til vår rådgiver på oda@ungefunksjonshemmede.no. Vi vil anonymisere alle innspill, med mindre disse kommer fra medlemsorganisasjoners sentralledd, på vegne av en medlemsorganisasjon.

Innspillsboks om fritidsaktiviteter

 • Vi vil anonymisere alle innspill, med mindre disse kommer fra medlemsorganisasjoners sentralledd, på vegne av en medlemsorganisasjon.

Dette er partene som har signert Fritidserklæringen

 • Statsministeren
 • Barne- og familieministeren
 • Kulturministeren
 • Arbeids- og sosialministeren
 • Kommunal- og moderniseringsministeren
 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
 • Frivillighet Norge
 • Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap
  for barn og ungdom per 2016:

  • Redd Barna
  • Røde Kors
  • KFUK-KFUM
  • Kirkens Bymisjon
  • Frelsesarmeen
  • Voksne for barn