En collage som viser ulike mennesker ute og inne

Skjermbilde fra Statsbudsjettet 2022

Forslag til statsbudsjettet 2022: Kort oppsummert

En oppsummering av forslag til statsbudsjettet 2022 og hva det betyr for våre medlemsorganisasjoner.

Publisert 13. oktober 2021

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Under er en oppsummering av forslaget til statsbudsjettet 2022 presentert av Solberg regjeringen 12. oktober 2021.

Det kommer en egen sak om Hurdalsplattformen som legger frem et nytt forslag fra inngående regjeringen ved Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

 

Utdanning

 • Fullføringsreformen innføres fra 2023. Målet er at 9 av 10 elever skal fullføre videregående skole.
 • 1 milliarder til barn og unge etter korona-pandemien. Dette skal gå til blant annet psykisk helse, fullføringsreformen, tiltak for å ta igjen tap i barnehage og skole, flere videreutdanningsplasser, økt pedagogtetthet, flere lærerspesialister, flere videreutdanningsplasser og én ekstra time i naturfag i uken på ungdomsskolen.

Arbeid

 • Skattelette på inntil 5170 kroner for unge i alderen 17 – 29 år som har lave og mellomstore inntekter.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) med 46,1 millioner kroner i 2022, inkludert administrative ressurser.
 • Funksjonsassistanse i arbeidslivet foreslås styrket med 4,5 millioner kroner. For 2022 foreslås en bevilgning på 74,8 mill. kroner.
 • Forslag om å fjerne fribeløpet for uføre, som i dag er ca. 40 000 kr. Regjeringen vil heller halvere avkortingen i uføretrygden ved inntekt, sammenlignet med den avkortingen man får i dag hvis man tjener over kr 40 000 i løpet av et år. Med ny ordning vil uføre ikke kunne tjene 1 krone uten å få fradrag i trygden.

Kultur og fritid

 • Regjeringen foreslår å bruke  405 millioner kroner på utrulling av et nasjonalt fritidskort for bange og unge høsten 2022. Fritidskortet skal dekke barn og unges deltageravgift til faste, organiserte fritidsaktiviteter.
 • Tilskudd på mangfolds- og inkluderingstiltak innen idrett og fysisk helse på inntil 100 millioner kroner.

Levekår

 • Egenandel på akitvitetshjelpemidler for personer over 26 år foreslås økt fra 4000 til 5000 kr.
 • Nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger innføres med virkning fra 1. juli 2022 hvor det gis mulighet til forlengelse av stønadsperioden ved lang ventetid på behandling. Det anslås at forslaget vil medføre en merutgift på om lag 11 mill. kroner i 2022.

Ungdomshelse

 • Egenandelstaket økes med 430 kr til 2921 kr.
 • Regjeringen styrker midler til kommunene med 100 millioner kroner for å bedre psykisk helse hos barn og unge samt i videregående opplæring.
 • 200 millioner kroner knyttet til psykisk helse og rettet mot videregående elever etter korona-pandemien.
 • 100 millioner kroner til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Organisasjonenes rammevilkår

 • Økning i herreløs arv ordningen til frivillige organisasjoner, drevet av LNU
 • Regjeringen foreslår 1, 75 milliarder kroner til momskompensasjonen for 2022 Dette er en nedgang på 50 millioner fra 2021.