Organisasjonshåndbok

Introduksjon til ung medvirkning

Dette kapitlet handler om ungdomsorganisasjoner som formelt er del av en overordnet hovedorganisasjon.

De kan ha forskjellige navn som for eksempel Ungdomsråd, Ungdomslag, Ung-utvalg, Ungdomsnettverk, Ung-representanter. Det er stor variasjon i antall medlemmer: noen er mange, mens andre er få eller bare én. Grad av selvstendighet varierer også.

Felles er likevel at de representerer unge i sin organisasjon. I denne teksten brukes «unge», «ungdomsgruppe» og «ungdomsorganisasjon» litt om hverandre som samlebetegnelse for alle de mulige variantene av disse grupperingene.

Temaene som tas opp i de andre kapitlene kan mest sannsynlig også være aktuelle.

Hva er medvirkning?

I norsk lov står det at alle barn og unge har rett til å bli hørt i saker som angår dem. Det er en del av FNs barnekonvensjon som Norge og mange andre land har signert. Likevel skjer det at barn og unge ikke blir inkludert når avgjørelser skal tas, også i pasientorganisasjoner. Medvirkning i denne sammenheng handler om å ha mulighet til å påvirke hovedorganisasjonen man er del av, og andre arenaer som er aktuelle.

Ungdom er i en særegen livsfase der mange ting skjer i løpet av relativt kort tid. Å være ung og ha en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom har ofte betydning i den enkeltes liv, men det representerer også en kollektiv erfaring, noe man kan ha til felles med andre. Ung medvirkning handler på den ene siden om muligheter for å bli hørt, og ha innflytelse på områder som har betydning for eget liv. Samtidig handler det om muligheter for å påvirke viktige samfunnsområder gjennom formelle organer og organisasjoner.

I en ungdomsgruppe er det anledning til å formulere synspunkter, utveksle erfaringer og formidle behov. Sammen kan dere omdanne erfaringskunnskap til forslag som kan bidra til bedre tilbud for deg selv og den gruppen du representerer.

(Kilde: Unge Funksjonshemmede, Medvirkning i helseforetak, 2015)