Organisasjonshåndbok

Hovedorganisasjonen

Unge har erfaringer som de i hovedorganisasjonen trenger. Avklar hva de unge skal bidra med og hva de selv ønsker. Inkluder tidlig i prosesser.  Unge må ikke være med på alt, men det er viktig å finne ut hva man skal bruke unges ekspertise på. Tenk over hvor de kan spille inn, på samme måte som man innhenter andre eksperter.

Legg til rette for at unge skal ha en formell posisjon med definerte rutiner:

 • Ungdomsorganisasjonen bør grunnlegge seg selv, og selv bestemme hvordan de vil organisere arbeidet.
 • Det bør være ungdomsrepresentant i lag og foreninger.
 • Det må sikres god tilgjengelighet for henvendelser fra unge.
 • Ungdomsorganisasjonen bør ha tale- og forslagsrett i styret.
 • Ha dialogplattform mellom de ulike leddene i organisasjoner. Det er viktig å sette saker i et system for å plassere ansvar riktig sted.
 • Vurdering av ungdomsperspektiv i hver enkelt sak.
 • Eget budsjett.
 • Egne arenaer og møteplasser
 • Forberede problemstillinger, presentere og ta imot innspill.
 • Sørge for opplæring i administrasjonen for voksne og ungdom.
 • Sikre oppfølging av saker – tilbakemelding og evaluering.
 • Opprett gode overlappingsrutiner

(Kilde: LNU, Prinsipper for reell og meningsfull ungdomsmedvirkning.)