Organisasjonshåndbok

Vedtekter

Vedtekter er organisasjonens «grunnlov». Man kan tenke på vedtektene som organisasjonens spilleregler: når reglene er klare og tydelige er det vanskeligere å jukse eller bli uenige om hva som er lov. Vedtektene skal representere hvem dere er, og hva dere skal gjøre.

Det er medlemmene selv som bestemmer innholdet i vedtektene. De skrives i et eget dokument og må deretter godkjennes og underskrives på stiftelsesmøtet.

Nedenfor er eksempel på hva slags innhold vedtektene burde ha:

1. Organisasjonens navn
Det offisielle navnet som organisasjonen skal gå under, og eventuelt organisasjonens logo.

2. Formål
Organisasjonens hensikt og arbeidsområde.

3. Oppgaver
Kan enten beskrives som et eget punkt her eller skrives i det første avsnittet til punktet om formål. Handler om hva dere jobber med og hva som skiller organisasjonen fra andre.

4. Medlemskap og kontingent
Kriterier for å bli medlem og om dere skal ha ulike typer medlemskap. Hvor stor avgiften skal være trenger ikke stå i vedtektene, men avgjøres på årsmøtet.

5. Årsmøte
Årsmøte er organisasjonens høyeste myndighet hvor alle medlemmer er kalt inn med møte- og stemmerett.

Beskriv hvem som kan delta, hvordan det skal innkalles, og hva møte skal behandle.

Det må stå noe om tidsfristen for å sende ut innkalling og sakspapirer. Årsmøte behandler regnskap og årsmelding for foregående år, arbeidsplan og budsjett for kommende år, i tillegg til å velge valgkomité og styre.

6. Ekstraordinært årsmøte
Dersom det oppstår en helt spesiell situasjon som medlemmer eller styret vil at hele organisasjonen skal ta stilling til, må det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. Møtet skal kun behandle saken det er kalt inn til. Skriv noe om hva som skal til for at det blir innkalt til ekstraordinært årsmøte, (for eksempel at et visst antall styremedlemmer eller et antall vanlige medlemmer ber om det).

7. Styret
Beskriv hvordan styret skal jobbe, hvordan det er sammensatt, hvor mange som må være til stede for at styret skal kunne ta gyldige beslutninger og hvor lang periode styremedlemmene er valgt for.

8. Oppløsning av organisasjonen
Beskriv hva som skjer med organisasjonens eiendom og penger etter oppløsningen. Eiendom og penger skal ikke gå til enkeltpersoner. Det er vanlig at de går til en organisasjon som har liknende formål.

9. Endring av vedtektene
Endring av vedtektene kan bare skje under et lovlig innkalt årsmøte, og det må̊ være et flertall av medlemmene som ønsker endring (mange organisasjoner krever to tredjedels flertall i årsmøtet for at vedtektene skal endres). Det er fordi det skal være høyere terskel for å endre organisasjonens «grunnlov» og for at det skal være bred enighet om endringene.

Utkast til vedtekter finnes her:

(Kilde: Frivillighet Norge –  starte en ny organisasjon)