Organisasjonshåndbok

Styremøte

På styremøte kommer styret sammen for å diskutere saker og fatte beslutninger. Ha god struktur og orden før, under og etter styremøtet. Styreleder må innkalle i god tid så alle kan planlegge. Legg ved saksliste, så styret kan forberede seg på sakene. Møtet ledes vanligvis av styreleder. Hen har ansvar for at styret tar beslutninger og at det fattes vedtak i sakene som tas opp.

Det er ingen formelle krav til hvor ofte man må ha styremøter. Hyppigheten avhenger av behov og antall saker styret har for seg (med mindre vedtektene sier noe om antall. I så fall følger man organisasjonens vedtekter).

Dere kan holde styremøte fysisk eller digitalt. Det viktigste er at det gjennomføres på ansvarlig måte med like muligheter for alle styremedlemmer til å delta. Les mer om tips til bruk av digitale verktøy og programmer her.

For å holde orden bør sakene som skal tas opp bli behandlet i tre trinn:

  • Presentasjon
  • Diskusjon
  • Beslutning

 

Stemmerett

Alle styremedlemmer må være innkalt til styremøtet og mer enn halvparten av styremedlemmene må delta for at styret skal være beslutningsdyktig når man behandler saker (med mindre vedtektene sier noe annet).

Hvis det blir stemmelikhet, er styreleders (eventuelt møteleders) stemme avgjørende. Ansatte i organisasjonen har talerett, men ikke stemmerett.

Styremøteprotokoll

Under møtet må det føres styreprotokoll (referat). Hvem som skrive protokoll vedtas på møtet.

Protokollen må angi tid og sted, hvem som deltok, behandling av saker og styrets beslutninger. Hvis et medlem av styret ikke er med i behandlingen av en sak på grunn av fravær eller inhabilitet, skal dette stå i protokollen. Styreprotokollen skal være signert av alle styremedlemmene som har deltatt i behandlingen av saken.

Merknader til protokollen behandles på neste styremøte.

Her finner du mal for styremoteprotokoll.

(Kilde: Batteriet.no – styrearbeid)