Organisasjonshåndbok

Andre funksjoner

Bilag

Et bilag er et verdipapir som viser hvordan pengene er brukt. Det kan være en kvittering, en faktura eller et bankbilag fra banken. Bilagene danner grunnlag for regnskapet. Det er viktig at dere har system for hvordan dere oppbevarer disse i organisasjonen. Alle bilag må kunne plasseres i det vi kaller en kontoplan.

Kontoplan

Kontoplanen deler opp regnskapet i system og organiserer inntektene og kostnadene på en slik måte at de gir overblikk over organisasjonens økonomiske situasjon.

Vi kan dele regnskapet inn i to deler – balanse og resultatregnskap.

Hver konto tildeles et navn og et unikt kontonummer. Kontonumrene er delt inn i kontokodeklasser, kontogrupper og kontokode. Typisk vil det første sifferet i kontonummeret angi kontoklasse, det andre sifferet angi kontogruppe, og tredje og fjerde siffer angi konto.

For eksempel:
1 – Eiendeler
2 – Egenkapital og gjeld
3 – Salgs- og driftsinntekter
4 – Varekostnad
5 – Lønnskostnad
6 – Andre driftskostnader
7 – Andre driftskostnader
8 – Finansinntekter/-kostnader, skatter og årsresultat

1725 – Depositum leie
5900 – Gave til ansatte
6300 – Leie lokaler
6701 – Revisjon
8040 – Renteinntekter

Revisjon

Revisjon er kontroll av regnskapet. Alle regnskap bør gjennomgås og kontrolleres av en annen person enn den som har ført det. Ikke-profitt søkende organisasjoner er regnskapspliktige bare hvis de har eiendeler til en verdi av over 20 millioner kroner eller gjennomsnittlig overskrider et antall på 20 årsverk per år. Disse må revideres av en autorisert revisor.

  • Revisor: trenger ikke etterutdanning.
  • Autorisert revisor: Master, tre års praksis, etterutdanning 120 t/3 år, hederlig vandel
  • Regnskapsfører: Autorisert regnskapsfører Bachelor, to års praksis, etterutdanning 77 t/ 3 år, politiattest

Andre roller:

  • Signaturrett: denne personen har fullmakt til alt på vegne av foreningen (velges når foreningen registreres i Brønnøysundregistrene). Kan være en person/flere/alene/i fellesskap/rollebestemt.
  • Prokura: denne personen har fullmakt til alt utenom å kjøpe, selge eller ta opp lån på eiendom (i liten grad relevant for en frivillig organisasjon).
  • Forretningsfører: gjerne innleid, altså ikke fast ansatt. Gjerne begrenset ansvar knyttet til administrasjon og økonomi