Vi etterlyser brukere i ekspertgruppa

Regjeringen ber en ekspertgruppe gi råd om hvordan barn som trenger ekstra hjelp i skole og barnehagen skal få bedre tilbud, men glemmer brukerne.

Publisert 10. mars 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

FFO og Unge funksjonshemmede har i dag sendt et brev til departementet der vi ber om at gruppesammensetningen vurderes på ny. 

Unge funksjonshemmede og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) viser til regjeringens pressemelding, datert 6. mars 2017, om oppnevning av ekspertgruppe som skal se på tilbudet til barn og unge som har behov for ekstra hjelp og støtte i utvikling og læring. Dette er vi svært glade for og vi har et håp om at et slikt utvalg kan bidra til at alle barn og unge, også de med særskilte behov, kan få de aller beste oppvekst, lærings og utdanningstilbud

Unge funksjonshemmede og FFO registrerer imidlertid at ekspertgruppen er satt sammen uten representasjon fra brukersiden. Vi vil sterkt oppfordre til at dette vurderes på nytt. Både FFO og Unge funksjonshemmede har bygd opp stor kompetanse på feltet og vi representerer organisasjoner som sitter nært de utfordringene som ekspertgruppen nettopp har mandat til å adressere. Vi mener det her er svært viktig at utvalget får god innsikt i både elevenes (barn og unges) og familienes (foreldres) perspektiv og erfaringer.

Vi ser at det planlegges en referansegruppe. Organisasjonenes deltakelse her ser vi på som en selvfølge, men vi mener det må komme i tillegg til at det settes inn representanter med brukerkompetanse i ekspertgruppen.

På mange områder er brukerrepresentasjon lovfestet og det er praksis i offentlige råd, grupper og utvalg at brukerkompetansen ivaretas. Vi ser ingen grunn til at dette skal være annerledes i dette tilfelle.

Det er nylig lagt fram en innstilling fra en ekspertgruppe om fremtidens hjelpemiddelpolitikk, oppnevnt fra Arbeids- og sosialdepartementet. Her ble paraplyorganisasjonene invitert til å komme med forslag på aktuelle kandidater til brukerrepresentanter i forkant av oppnevnelsen.  Vi mener at dette er sammenlignbart og ber om at ekspertgruppen blir utvidet, slik at både FFO og Unge funksjonshemmede blir invitert til å foreslå kandidater.