Personer rekker delegatskilt i været for å stemme.

Generalforsamlingen 2018 er gjennomført. Delegatene fra medlemsorganisasjonene har blant annet vedtatt hva Unge funksjonshemmede skal jobbe med i 2019.

Dette skal Unge funksjonshemmede jobbe for i 2019

Ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom skal sikres levekår og deltakelse på linje med andre, og frihet fra diskriminering.

Publisert 4. november 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Generalforsamlingen er Unge funksjonshemmedes høyeste organ. Her samles medlemsorganisasjonen for å velge hvem som skal lede organisasjonen og hva vi skal jobbe med i tiden som kommer.

Her er noen viktige vedtak fra generalforsamlingen.

Deltakelse og levekår er politisk førsteprioritet

Det nye arbeidsprogrammet til Unge funksjonshemmede for 2019 har fire hovedprioriteringer.

Vår politiske førsteprioritet i året som kommer er å jobbe for at ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom sikres levekår og mulighet til deltakelse i samfunnet på linje med andre. Ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom skal oppleve frihet fra diskriminering.

Unge funksjonshemmede oppgir i mindre grad enn andre at de synes livet er meningsfullt. Vi lever ikke livene vår kun på arbeid, skole og i helseinstitusjoner.

Mulighet til å delta i idretten, på fritidsaktiviteter, kulturarenaer og i demokratiske prosesser er grunnleggende for mestring, sosialt nettverk og likestilling. Mange med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer opplever store barrierer for deltakelse.

Utdanning og arbeid, ungdomshelse og rammevilkår

I tillegg har generalforsamlingen bestemt at Unge funksjonshemmede skal prioritere utdanning og arbeid, ungdomshelse og organisasjonenes rammevilkår.

Generalforsamlingen vedtok blant annet å ta inn et nytt punkt i Unge funksjonshemmede arbeid med ungdomshelse, som handler om trakassering av og vold og overgrep mot personer med nedsatt funksjonsevne. Det blir en prioritet å jobbe for mer forskning på dette feltet, og bidra til gode varslingsrutiner i medlemsorganisasjoner, og for at lavterskeltilbud for ungdom som har opplevd vold, overgrep eller trakassering skal være tilgjengelige for alle uansett funksjonsevne.

Unge funksjonshemmede vil jobbe for at hele vår politikk innlemmes i den helhetlige strategiplanen for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne og prioritere dette arbeidet.

Det nye arbeidsprogrammet og det oppdaterte prinsipprogrammet publiseres på våre nettsider så snart det er klart.

Generalforsamling annethvert år

Generalforsamlingen vedtok også at Unge funksjonshemmede kun skal ha generalforsamling i oddetallsår fremover, i stedet for hvert år. Neste generalforsamling blir i 2019.

I partallsår kan Unge funksjonshemmede arrangere ledermøter eller andre samlinger for medlemsorganisasjonene. Generalforsamlingen la også tydeligere føringer for hva ledermøtene skal innebære.

De oppdaterte vedtektene publiseres på våre nettsider så snart de er klare.