Innspillsmøte om BPA

Unge funksjonshemmede inviterer våre medlemsorganisasjoner til innspillsmøte om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Vi avholder to innspillsmøter, ett digitalt på teams og ett fysisk i Unge funksjonshemmedes lokaler i Mariboes gate 13.

Dato: 27.04.2022

Sted: Mariboes gate 13 og via Teams

Innspillsmøte om BPA. Digitalt møte: 26. april. Fysisk møte: 27. april.

Vi holder to innspillsmøter om BPA, ett digitalt og ett fysisk.

 

Det digitale og det fysiske innspillsmøtet skjer på ulike dager.

Digitalt innspillsmøte:  tirsdag 26. april kl. 13:00-14:30.

Fysisk innspillsmøte: onsdag 27. april kl. 12:30-14:30.

Kryss av for hvilket møte du ønsker å delta på i påmeldingsskjemaet.

 

16. desember 2021 ble NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt lansert. Et utvalg ble oppnevnt for blant annet å utrede, vurdere og fremme forslag til hvordan brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan utformes slik at ordningen fungerer etter hensikten. Herunder bidrar til å oppnå målet om likeverd, like muligheter uansett bosted, likestilling og samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede. NOUen er nå sendt på høring med høringsfrist 1. juli 2022.

Unge funksjonshemmede ønsker å ha et innspillmøte hvor vi først og fremst får høre erfaringer med dagens BPA-tjeneste, samt ønsker for en fremtidig tjeneste. I tillegg ønsker vi å sammen ha en dialog om innholdet i høringen.

Siri Espe, interessepolitisk leder i Unge funksjonshemmede, vil innlede om NOUen og forslagene som foreligger, samt ta imot innspill fra organisasjonene. I forkant av møtet vil det sendes ut en oppsummering av hovedtrekkene i NOUen, samt spørsmål til diskusjon.

Vi ønsker spesielt at organisasjonene kommer med innspill til følgende:

 • Hvilke opplevelser har man med dagens BPA-tjeneste?
 • Hvilke områder dekker tjenesten i dag?
 • Hvilke områder skulle man ønske at tjenesten dekket?
 • Hvilke erfaringer har man med kommunale helsetjenester i BPA-tjenesten?
 • Hva mener man er det meste man kan kreve (av helsefaglige oppgaver) av en ufaglært assistent?
 • Annet

Videre håper vi blant annet å kunne diskutere følgende problemstillinger:

 • Skal BPA-tjenesten være et kommunalt eller statlig ansvar?
 • Hvor bør BPA-tjenesten være lovmessig forankret, helse- og omsorgstjenesteloven eller en egen BPA-lov?
 • Hva bør ordningen omfatte? Bør helsetjenester omfattes?
 • Hva bør ordningen hete?
 • Annet

Påmelding innen mandag 25. april.