Digital lansering av veileder: Barrierefri fritid!

Unge funksjonshemmede, Redd Barna og Frivillighet Norge inviterer til digital lansering av veilederen Barrierefri fritid

Dato: 22.09.2021

Sted: Digitalt (se nederst for lenke)

Fargerike former på en hvit bakgrunn hvor det står Barrerefri fritid!

 

Unge funksjonshemmede, Redd Barna og Frivillighet Norge inviterer til digital lansering av veilederen Barrierefri fritid onsdag 22.september kl. 10.00-11:30!

Prinsippet om at alle skal kunne delta i lek, kultur og fritid er nedfelt i både Fritidserklæringen, FNs barnekonvensjon og FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Frivilligheten skal være for alle, uavhengig av vår etnisitet, funksjonsevne, økonomi, religion og seksuell orientering. Likevel vet vi at mulighetene i praksis ikke er de samme for alle. Barn og unge med funksjonsnedsettelser kommer dårligere ut, og deltar mindre enn sine jevnaldrende i både tilfeldige og organiserte aktiviteter.

Stina Eiet Hamberg fra Redd Barna presenterer arbeidet med rapporten «Fritid uten fordommer» som ble lansert i 2021. Rapporten viser at barn og unge med nedsatt funksjonsevne blir utsatt for systematisk diskriminering på grunn av fordommer og mangel på kunnskap fra voksne. Dette gjør at de ekskluderes fra den viktige tiden – fritiden. Hun vil også si noe om hva myndighetene må gjøre for å sikre at alle barn skal få delta.

Maja Lie Opdahl fra Unge funksjonshemmede skal snakke om arbeidet med veilederen, og hvordan frivillige organisasjoner kan bruke veilederen til å starte arbeidet med å gjøre sine aktiviteter åpne og tilgjengelige for flere.

Dorthe Westgaard fra Frivillighet Norge presenterer Ungfritid.no, en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige og organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge mellom 0-26 år. Hvordan kan vi ta bevisste valg i markedsføringen for å synliggjøre at vår aktivitet er åpen og tilgjengelig for alle?

Om veilederen:
Unge funksjonshemmede ønsker at organiserte fritidsaktiviteter skal foregå på inkluderende arenaer der alle kan delta og bidra! Frivilligheten har vist en vilje til å inkludere deltakere med funksjonsnedsettelser, men forteller også at de er usikre på hva som skal til.

For å komme resten av frivilligheten i møte, lanserer Unge funksjonshemmede nå veilederen «Barrierefri fritid!». I veilederen løfter vi frem informasjon, råd og refleksjoner om hvordan aktivitetstilbydere kan bygge ned de barrierene som barn og unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer opplever i fritidssammenheng.

Veilederen inngår i et større arbeid knyttet til unges rett til å delta på kultur- og fritidsaktiviteter.

Meld deg på via denne nettsiden.