Forside til regjeringens tilleggsproposisjon

Forside til regjeringens tilleggsproposisjon

Arbeidet med statsbudsjettet fortsetter

Unge funksjonshemmede fortsetter å jobbe med statsbudsjettet og har sendt inn flere innspill til Stortingets komiteer med forslag om endringer.

Publisert 17. november 2021

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Det har vært en hektisk høst med regjeringsskifte og Unge funksjonshemmede har fulgt med hele veien. På nettsiden finner du våre tanker om Solberg-regjerings forslag til statsbudsjettet samt en kort oppsummering av hovedpunktene. Vi har også gitt vår dom til Hurdalsplattformen, presentert av Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum. I tillegg kan du kan lese vår vurdering av tilleggsproposisjonen statsministeren leverte lenger nede i saken og høringsinnspill til komiteene på nettsiden vår. 

– Hurdalsplattformen har rettet opp i mange av kuttene Solberg regjeringen foreslo, og det ser ut som at det for første gang er nok støtte til å få CRPD inkorporert inn i norsk lov. Den nye regjeringen ser også viktigheten av nærskolen for hver elev og satser mer på grunnskolen og videregående. Men dette må også veies opp mot forslaget om å fjerne fribeløpet for uføre, noe som skaper mer utenforskap for Norges største minoritet, sier interessepolitisk leder Siri Espe. 

I SVs alternativ til statsbudsjettet er det et sterkt ønske om å reversere mange av Solberg-regjeringens usosiale kutte og sette inn ekstra tiltak for å oppnå universell utforming av skoler, samt styrke og forlenge Arbeidsavklaringspenger (AAP). Én av SVs viktigste satsinger er å gjeninnføre fribeløpet for uføre på 0,4G som regjeringen overraskende nok har latt stå. 

– Alle partiene ønsker å skape et mer inkluderende samfunn for funksjonshemmede og endelig ser vi at handlingskraften og viljen til reell endring er der. Men regjeringen og opposisjonen har ulike synspunkter på hvordan dette skal oppnås og vi håper at de kan bli enige om en politikk som gagner alle, fortsetter Espe. 

 

 

Her er hovedpunktene i tilleggsproposisjonen som Unge funksjonshemmede mener er viktig for våre medlemsorganisasjoner og deres målgrupper: 

  • Momskompensasjon: Det foreslås økt bevilgning i momskompensasjonen der søknadsbeløpet for 2021 legges til grunn. Regjeringen legger til grunn at bevilgningen på 1,9 milliarder kroner innebærer at det kan gis full momskompensasjon i 2022. Dette er positivt for våre medlemsorganisasjoner, samtidig som aktivitetsnivået trolig var lavere i 2021 enn det som kan forventes i 2022. Unge funksjonshemmede vil derfor fortsette å jobbe for at ordningen blir en overslagsbevilgning, og ikke en rammestyrt finansiering.  
  • Arbeidsmarkedstiltak: Regjeringen forslår å øke bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak med 136 millioner kroner. Det foreslås en økning på om lag 1 000 tiltaksplasser, i tillegg til økte personellressurser i NAV. En økt satsning på arbeidsmarkedstiltak er viktig for å få flere av de som kan og vil jobbe ut i arbeid.  
  • Varig tilrettelagt arbeid: Det er foreslått en ytterligere økning på omtrent 250 plasser innen varig tilrettelagt arbeid, noe Unge funksjonshemmede anser som positivt.  
  • Arbeidsavklaringspenger: Regjeringen foreslår å forlenge tiltaksperioden frem til 30. juni 2022 for de personene der stønadsperioden utgår fra og med 30. september til og med 30. desember. Dette begrunnes med at det fortsatt er usikkert hvordan pandemien har påvirket avklaringsløpet til mottakere av arbeidsavklaringspenger underveis i stønadsperioden og deres mulighet til å skaffe arbeid. Videre skal arbeids- og inkluderingsdepartementet igangsette et arbeid med å vurdere ulike tiltak for å ivareta personer som ikke er ferdig avklart når perioden med AAP utgår. Unge funksjonshemmede er positive til forslagene, og vil følge prosessen med vurderinger av AAP-ordningen videre gjennom våren.  
  • Psykisk helsetilbud i kommunene: Det foreslås å øke bevilgningen til pilotering av lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske plager og begynnende rusmiddelproblemer med ytterligere 5 millioner kroner. Unge funksjonshemmede skulle gjerne sett en enda kraftigere satsning på feltet, men litt midler er bedre enn ingen midler.  
  • Tolketjenesten: I budsjettet fra Solberg-regjeringen ble det foreslått å øke antall fast ansatte tolker med inntil 25 årsverk i 2022, slik at flere av tolkeoppdragene kan løses av fast ansatte tolker fremfor av frilanstolker. Støre-regjeringen foreslår å trekke forslaget. Unge funksjonshemmede støtter våre medlemsorganisasjoner, Norges Døveforbud Ungdom og Hørselshemmedes Landsforbund Ungdom, som ønsker å styrke tolketjenesten, både faste stillinger og frilanstolkeområdet. Det er behov for en styrket tolketjeneste for at NDFU og HLFU sine medlemmer skal få tolker når de trenger dem, ikke når det er mulig å få folk.