Hopp til hovedinnhold

Kampen for tilrettelegging

Unge funksjonshemmede lanserte høsten 2011 en rapport om ungdom med funksjonshemningers egen opplevelse av skolehverdagen i videregående opplæring.

Rapporten går gjennomden nyeste forskningen på frafall og presenterer resultatene fra en undersøkelse foretatt av Unge funksjonshemmede.

En tredjedel av alle som begynner på videregående, fullfører ikke. Dette frafallet fra videregående har fått stor politisk oppmerksomhet de siste årene, og regjeringen har erklært at de vil gjøre mye for å få flere til å gjennomføre.

Unge funksjonshemmede har sett nærmere på hvordan ungdom med funksjonshemninger og kronisk sykdom opplever skolehverdagen. Vi har gjennomført intervjuer med 14 ungdommer med ulike funksjonshemninger, og sendt ut en spørreundersøkelse som fikk omtrent 60 svar. Vi fant at over 70 % av de som svarte på vår undersøkelse mener det er vanskeligere for elever med funksjonshemninger å gjennomføre videregående enn det er for andre elever.

Hull i kunnskapen

Dette er noe tidligere forskning ikke har fanget opp. Det har blitt gjennomført flere store forskningsprosjekter om frafall, men ingen av dem sett systematisk på hva det å ha en funksjonshemning har å si for gjennomføringen av videregående.

Når vi vet at utdanning er desto viktigere for at funksjonshemmede skal kunne skaffe seg arbeid, ser vi at dette er et kunnskapshull man må tette. Unge funksjonshemmede har blant annet foreslått å legge til spørsmål om funksjonshemning i den årlige Elevundersøkelsen, og er i dialog med Utdanningsdirektoratet om dette.

Rapporten viser også at mange skoler ikke er flinke nok til å tilrettelegge for elever med funksjonshemninger. Vi har ikke spurt om pedagogisk tilpasning, men om sosial trivsel og tilrettelegging. Mange elever med funksjonshemninger har behov for tilrettelegginger god fysisk adkomst til skolen, godt opplegg i gymtimen eller muligheten til å ta seg en hvil i løpet av skoledagen. Det kan også være hjelpemidler, som en teleslynge eller en datamaskin med spesiell programvare.   

Smått og stort

Enkelte av elevene vi intervjuet fortalte at de manglet noe så enkelt som å sitte ekstra nærme tavla, eller en litt romslig krok i klasserommet. I spørreundersøkelsen vår var det kun en tredjedel som sa de fikk all tilretteleggingen de trengte. Når vi analyserte svarene fra spørreundersøkelsen så vi også at de som hadde svart på vår undersøkelse i snitt trivdes mindre og opplevde mer mobbing enn andre elever. 

I intervjuene var det mange som fortalte at de opplevde det som vanskelig å få tilrettelegging. Noen sa at det føltes som en kamp mot skolen. I spørreundersøkelsen svarte nesten halvparten at de var litt eller helt enige i utsagnet “jeg har måttet kjempe med skolen for å få den tilretteleggingen jeg har behov for.”

Gjentakelser

Undersøkelsene våre viste at mange elever med funksjonshemninger opplever å måtte gi samme informasjon flere ganger til ulike lærere, og at de mente dette var slitsomt. Basert på dette har vi igangsatt en intervjuundersøkelse hvor vi intervjuer lærere fra hele landet om informasjonsflyten innad i skolene.

Vedlegg

Rapport om frafall

Unge funksjonshemmede produserte i september 2011 en rapport om elever med nedsatt funksjonsevne og frafall i skolen.

Nyhetsbrev om utdanning

Unge funksjonshemmede publiserte i februar 2012 et nyhetsbrev om tilrettelegging i utdanningen.

Rapport om tilrettelegging

Unge funksjonshemmede har laget en rapport om tilrettelegging for studenter med usynlige funksjonsnedsettelser.