Hopp til hovedinnhold

Hva må gjøres?

Unge funksjonshemmedes kartlegging av vanlige utfordringer for funksjonshemmede i videregående opplæring peker på en rekke problemer. Hva bør myndighetene gjøre for å løse disse?

Bedre informasjonsflyt

Mange funksjonshemmede og kroniske syke ungdommer oppgir at de selv må påta seg rollen som informasjonsbærer. De må gi samme beskjed til flere ulike lærere, og det finnes ikke noe naturlig samarbeid mellom helsevesen og utdanningsinstitusjonene.

Skolene må bli bedre til å møte elever med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. For å få til dette mener Unge funksjonshemmede at:

  • Rådgiverrollen må styrkes både kompetanse- og ressursmessig.
  • Det må opprettes en egen rådgiverutdannelse, som sikrer det faglig nivået i rådgivningen elvene mottar.
Tilrettelagt skolehverdag

Opplæringsloven slår fast at alle elever har rett til et godt skolemiljø. Skolene er imidlertid ikke forpliktet til å rapportere om hvilke aktiviteter de gjennomfører for å sikre dette. Unge funksjonshemmede mener at en slik rapportering er essensiell for at myndighetene kan følge opp skoler som ikke har et aktivt arbeid for å bedre tilretteleggingen. Videre bør man vurdere om det kan innføres en tilretteleggingsgaranti innenfor videregående utdanning på lik linje med tilretteleggingsgarantien som gjelder i arbeidslivet.     

For å sikre bedre tilrettelegging mener Unge funksjonshemmede at det må gjøres følgende grep:

  • Skolene bør rapportere om hvilke aktiviteter de gjør for å bedre tilretteleggingen, på lik linje med store arbeidsgivere.
  • Det må settes i gang målrettet forskning for å finne ut hvor mye god tilrettelegging har å si for gjennomføring av videregående.
  • Det bør vurderes å innføre en tilretteleggingsgaranti.

Rapport om frafall

Unge funksjonshemmede produserte i september 2011 en rapport om elever med nedsatt funksjonsevne og frafall i skolen.

Nyhetsbrev om utdanning

Unge funksjonshemmede publiserte i februar 2012 et nyhetsbrev om tilrettelegging i utdanningen.

Rapport om tilrettelegging

Unge funksjonshemmede har laget en rapport om tilrettelegging for studenter med usynlige funksjonsnedsettelser.