Hopp til hovedinnhold

Høringer

Her finner du høringssvar fra Unge funksjonshemmede i kronologisk rekkefølge.

Folk som friv friluftsliv om vinteren. Henta frå Wikipedia Commons

Unge funksjonshemmede har levert høringsuttalelse på BLD sin ekspertgruppes utredning om Ungdoms fritidsmiljø. Ungdom, demokratisk deltakelse og innflyte...

Unge funksjonshemmede savner fokus på funksjonshemmede og kronisk syke som egen lavinntektsgruppe, og etterlyser mer helhetlige tiltak for å øke sysselse...

Unge funksjonshemmedes høringssvar på Handlingsplan for habilitering av barn og unge fra helsedirektoratet.

St.meld. nr. 11 viser at dagens nivå på utdanning av nye lærere ikke er tilstrekkelig til å erstatte de lærerne som går av med pensjon. Om denne utviklin...

Unge funksjonshemmede krever i denne høringen en rekke endringer i forbindelse med høringen om endring av regelverket om arbeidsmarkedstiltak. Vi vil gjør...

Høringsuttalelse til Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2009-2010. Vi finner både positive og negative sider ved forslaget t...

Unge funksjonshemmede har forståelse for at det må stilles visse krav for opptak til Politihøgskolen. Vi mener imidlertid at fokus må være på individuelle...

Stortingsmelding nr. 31 Kvalitet i skolen sier dessverre ikke mye om de elevene som Unge unksjonshemmede jobber for – elever med funksjonshemning og/eller...

Forslaget går ut på at Likestillings- og diskrimineringsombudet, Forbrukerombudet og Barneombudet skal utnevnes for en åremålsperiode på seks år uten muli...

Unge funksjonshemmede ser positivt på at personer med nedsatt funksjonsevne endelig får en lov som skal gi vern mot diskriminering. Unge funksjonshemmede...

Unge funksjonshemmedes merknader i NOU 2008:3 Sett under ett knyttes til utelukkende til kapittel 19 Situasjonen for funksjonshemmede studenter.