Hopp til hovedinnhold

Høringer

Her finner du høringssvar fra Unge funksjonshemmede i kronologisk rekkefølge.

Unge funksjonshemmede har levert høringssvar om forslag til forskrift om universell utforming av IKT løsninger. Unge funksjonshemmede er kritisk til at ut...

Høringssvar om unntak fra krav til tilgjengelighet i studentboliger

Unge funksjonshemmede har levert svar på høring om forslag til endring av unntak for studentboliger i byggteknisk forskrift. Unge funksjonshemmede er krit...

Unge funksjonshemmede har levert et høringssvar til forslaget til nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner. Vi argumenterer for at ung...

Unge funksjonshemmede har levert et høringssvar til ungdommens maktutredning. Her sier vi noe om hva som bør gjøres for å gi ungdom med nedsatt funksjonse...

Unge funksjonshemmede  er prinispielt imot å unnta studentbustadane frå krava til tilgjengelegheit, men førseslår subsidiært ei løysing som i kvart f...

Henta frå wikipedia commons. bilete av flyttekaos.

Unge funksjonshemmede har levert våre merknadar til NOU 21:15 om den sosiale bustadpolitikken. Me stiller oss positive til dei fleste framlegga, men etter...

Unge funksjonshemmede er opptekne av at byggereglane må sikra klare og tydelege krav til universell utforming. Det er ein føresetnad for å få eit meir til...

Unge funksjonshemmede har levert høyringssvar til ny lov om bustøtte. Organisasjonen har kome med ei rekke konkrete framlegg til korleis ordninga kan bli...

Unge funksjonshemmede er opptatt av at rentenivået i Husbanken må være lavt og stabilt, og gir utrykk for dette i vårt høringssvar om fastsetting av Husba...

Unge funksjonshemmede er svært fornøyd med forslagene om å bedre studiefinansiering for funksjonshemmede studenter. Dette vil være viktige tiltak for å si...

Unge funksjonshemmede stiller seg positiv til de overordnede målene i forslaget. Vi savner imidlertid et større fokus på ungdom som egen gruppe, noe vi me...

Unge funksjonshemmede har levert dette høringssvaret til forslaget om en ny kommunal helse- og omsorgslov. Vi etterlyser et sterkere ungdomsfokus, og ønsk...

Unge funksjonshemmede har levert et omfattende høringssvar om hvordan framtidas helsetjeneste kan gi trygghet for alle. Vi er spesielt opptatt av at det t...

Unge funksjonshemmede sendte innspill til Kommunal og regionaldepartementets arbeid med en egen stortingsmelding om bygningspolitikk. Vi ønsker full trøkk...

Dette er Unge funksjonshemmedes høringssvar til NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Utredningen handler om hvordan tjenestene til utsatte barn og unge...

Unge funksjonshemmede mener det av fordelingshensyn er sterke grunner til å sikre tilskudd for store sykdomsutgifter til lavinntektsgrupper og trygdede.

Unge funksjonshemmede mener at det fremdeles bør være 14 dager som kan strykes fra vitnemålet, men at kravet til dokumentasjon eventuelt kan skjerpes.

Unge funksjonshemmede la vekt på personvern og pasienters rett til innsyn i og kontroll med egne helseopplysninger i sitt høringssvar til Helsedepartement...

Her kan du lese Unge funksjonshemmedes innspill til Graver-utvalgets forslag til ny samlet diskrimineringslovgivning.

Her kan du lese unge funksjonshemmedes høringssvar på NOU 2009:18 Rett til læring.