Hopp til hovedinnhold

Høringer

Her finner du høringssvar fra Unge funksjonshemmede i kronologisk rekkefølge.

Unge funksjonshemmede er svært fornøyd med forslagene om å bedre studiefinansiering for funksjonshemmede studenter. Dette vil være viktige tiltak for å si...

Unge funksjonshemmede stiller seg positiv til de overordnede målene i forslaget. Vi savner imidlertid et større fokus på ungdom som egen gruppe, noe vi me...

Unge funksjonshemmede har levert dette høringssvaret til forslaget om en ny kommunal helse- og omsorgslov. Vi etterlyser et sterkere ungdomsfokus, og ønsk...

Unge funksjonshemmede har levert et omfattende høringssvar om hvordan framtidas helsetjeneste kan gi trygghet for alle. Vi er spesielt opptatt av at det t...

Unge funksjonshemmede sendte innspill til Kommunal og regionaldepartementets arbeid med en egen stortingsmelding om bygningspolitikk. Vi ønsker full trøkk...

Dette er Unge funksjonshemmedes høringssvar til NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Utredningen handler om hvordan tjenestene til utsatte barn og unge...

Unge funksjonshemmede mener det av fordelingshensyn er sterke grunner til å sikre tilskudd for store sykdomsutgifter til lavinntektsgrupper og trygdede.

Unge funksjonshemmede mener at det fremdeles bør være 14 dager som kan strykes fra vitnemålet, men at kravet til dokumentasjon eventuelt kan skjerpes.

Unge funksjonshemmede la vekt på personvern og pasienters rett til innsyn i og kontroll med egne helseopplysninger i sitt høringssvar til Helsedepartement...

Her kan du lese Unge funksjonshemmedes innspill til Graver-utvalgets forslag til ny samlet diskrimineringslovgivning.

Her kan du lese unge funksjonshemmedes høringssvar på NOU 2009:18 Rett til læring.

Folk som friv friluftsliv om vinteren. Henta frå Wikipedia Commons

Unge funksjonshemmede har levert høringsuttalelse på BLD sin ekspertgruppes utredning om Ungdoms fritidsmiljø. Ungdom, demokratisk deltakelse og innflyte...

Unge funksjonshemmede savner fokus på funksjonshemmede og kronisk syke som egen lavinntektsgruppe, og etterlyser mer helhetlige tiltak for å øke sysselse...

Unge funksjonshemmedes høringssvar på Handlingsplan for habilitering av barn og unge fra helsedirektoratet.

St.meld. nr. 11 viser at dagens nivå på utdanning av nye lærere ikke er tilstrekkelig til å erstatte de lærerne som går av med pensjon. Om denne utviklin...

Unge funksjonshemmede krever i denne høringen en rekke endringer i forbindelse med høringen om endring av regelverket om arbeidsmarkedstiltak. Vi vil gjør...

Høringsuttalelse til Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2009-2010. Vi finner både positive og negative sider ved forslaget t...

Unge funksjonshemmede har forståelse for at det må stilles visse krav for opptak til Politihøgskolen. Vi mener imidlertid at fokus må være på individuelle...

Stortingsmelding nr. 31 Kvalitet i skolen sier dessverre ikke mye om de elevene som Unge unksjonshemmede jobber for – elever med funksjonshemning og/eller...

Forslaget går ut på at Likestillings- og diskrimineringsombudet, Forbrukerombudet og Barneombudet skal utnevnes for en åremålsperiode på seks år uten muli...