Hopp til hovedinnhold

Høringer

Her finner du høringssvar fra Unge funksjonshemmede i kronologisk rekkefølge.

I Unge funksjonshemmedes merknader til rapporten ønsker vi å trekke frem funksjonshemmede barns rett til medbestemmelse og medvirkning, helsetjenestene fo...

Her er Unge funksjonshemmedes innspill til departementets lovforslag om endringer i opplæringsloven og friskoleloven – Nytt kapittel om skolemiljø. 

Unge funksjonshemmede er positive til en lovfesting av kvalifikasjonsprinsippet som skal sikre at den best kvalifiserte søkeren får jobben, men med visse...

Medvirkningsorganene for disse gruppene er viktige verktøy for å sikre brukermedvirkning og medbestemmelse i lokale beslutningsprosesser. Les våre innspil...

Vi mener både ungdomsperspektivet og funksjonspersektivet bør ha en større plass i evalueringen av kvalitet og pasientsikkerhet enn de har fått i Meld. St...

Unge Funksjonshemmede er i utgangspunktet positive til en felles likestillingslov, men kritiske til forslaget som nå foreligger fra Regjeringen.  

Unge funksjonshemmede er svært positive til Regjeringens forslag om krav til ungdomsråd ved norske helseforetak.

Dette er Unge funksjonshemmedes innspill til representantforslag om lovfesting av ungdomsråd.  

Her finner du våre høringssvar til statsbudsjettet 2016.

Unge funksjonshemmede er positive til at regjeringa varslar eit meir tverrfagleg og tilgjengeleg lavterskeltilbud. 

Unge funksjonshemmede er svært positive til at pasienter med rehabiliteringsbehov får fritt rehabiliteringsvalg.

Unge funksjonshemmede stiller seg bak FFO sine synspunkter som fremkommer i høringsuttalelsen levert i forbindelse med utredningen. 

Overordnet er Unge funksjonshemmede opptatt av at alle tiltak bør kvalifisere til ordinært arbeid. Les hele høringssvaret her.

Folkehelsemeldinga varsler blant annet styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og framlegging av en ungdomshelsestrategi. Her er våre merknader...

Unge funksjonshemmede benytter med dette anledningen til å komme med innspill til utkastet til Norges første rapport til FN-komiteen som overvåker konvens...

Unge funksjonshemmede er positive til uførereformen, og mener informasjonen fra NAV til brukerne har vært god, via blant annet den egne nettsida. 

Her finner du Unge funksjonshemmedes høringssvar fra 2014.

Unge funksjonshemmede har levert høringssvar på regjeringens utredning om mulige virkninger av ratifisering av valgfri
tilleggsprotokoll til FNs ba...

Regjeringen har et mål om at samhandlingen mellom staten og de frivillige organisasjonene skal være så enkel som mulig.