Hopp til hovedinnhold

Høringer

Her finner du høringssvar fra Unge funksjonshemmede i kronologisk rekkefølge.

Her finner du våre høringssvar til statsbudsjettet 2016.

Unge funksjonshemmede er positive til at regjeringa varslar eit meir tverrfagleg og tilgjengeleg lavterskeltilbud. 

Unge funksjonshemmede er svært positive til at pasienter med rehabiliteringsbehov får fritt rehabiliteringsvalg.

Unge funksjonshemmede stiller seg bak FFO sine synspunkter som fremkommer i høringsuttalelsen levert i forbindelse med utredningen. 

Overordnet er Unge funksjonshemmede opptatt av at alle tiltak bør kvalifisere til ordinært arbeid. Les hele høringssvaret her.

Folkehelsemeldinga varsler blant annet styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og framlegging av en ungdomshelsestrategi. Her er våre merknader...

Unge funksjonshemmede benytter med dette anledningen til å komme med innspill til utkastet til Norges første rapport til FN-komiteen som overvåker konvens...

Unge funksjonshemmede er positive til uførereformen, og mener informasjonen fra NAV til brukerne har vært god, via blant annet den egne nettsida. 

Her finner du Unge funksjonshemmedes høringssvar fra 2014.

Unge funksjonshemmede har levert høringssvar på regjeringens utredning om mulige virkninger av ratifisering av valgfri
tilleggsprotokoll til FNs ba...

Regjeringen har et mål om at samhandlingen mellom staten og de frivillige organisasjonene skal være så enkel som mulig.

Unge funksjonshemmede har levert høringssvar om forslag til forskrift om universell utforming av IKT løsninger. Unge funksjonshemmede er kritisk til at ut...

Høringssvar om unntak fra krav til tilgjengelighet i studentboliger

Unge funksjonshemmede har levert svar på høring om forslag til endring av unntak for studentboliger i byggteknisk forskrift. Unge funksjonshemmede er krit...

Unge funksjonshemmede har levert et høringssvar til forslaget til nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner. Vi argumenterer for at ung...

Unge funksjonshemmede har levert et høringssvar til ungdommens maktutredning. Her sier vi noe om hva som bør gjøres for å gi ungdom med nedsatt funksjonse...

Unge funksjonshemmede  er prinispielt imot å unnta studentbustadane frå krava til tilgjengelegheit, men førseslår subsidiært ei løysing som i kvart f...

Henta frå wikipedia commons. bilete av flyttekaos.

Unge funksjonshemmede har levert våre merknadar til NOU 21:15 om den sosiale bustadpolitikken. Me stiller oss positive til dei fleste framlegga, men etter...

Unge funksjonshemmede er opptekne av at byggereglane må sikra klare og tydelege krav til universell utforming. Det er ein føresetnad for å få eit meir til...

Unge funksjonshemmede har levert høyringssvar til ny lov om bustøtte. Organisasjonen har kome med ei rekke konkrete framlegg til korleis ordninga kan bli...

Unge funksjonshemmede er opptatt av at rentenivået i Husbanken må være lavt og stabilt, og gir utrykk for dette i vårt høringssvar om fastsetting av Husba...