Hopp til hovedinnhold

Svarinnlegg om boligpolitikk

Styreleder i Unge funksjonshemmede, Anne Kathrine Wexels Wold, har skrevet et svarinnlegg på en lederartikkel i Trønderavisa som ga krav til tilgjengelighet skylda for høye boligpriser.

Boligpolitikk for alle

En lederartikkel i Trønderavisa 21. mars kommenter den sterke veksten i boligprisene, og etterlyser en mer aktiv boligpolitikk.

Vi i Unge funksjonshemmede representerer en gruppe som har flere utfordringer på boligmarkedet. For det første er det mange som står utenfor arbeidsmarkedet, og derfor har dårligere økonomi og mindre penger å bruke til å kjøpe bolig. For det andre er en del avhengige av at boligen er tilgjengelig for folk som bruker rullestol eller av andre årsaker er avhengige av universell utforming. Per i dag er det svært få universelt utformende boliger, og de som er, er relativt store og dyre, myntet på pensjonister som selger eneboligen sin og kjøper i blokk. Det er vanskelig å finne tilgjengelige to-romsboliger. Mange førstegangskjøpere er nettopp på jakt etter en to-roms.

Tilgjengelighet viktig

Nettopp derfor støtter vi kravene i Teknisk forskrift om at nye boliger i utgangspunktet skal være tilgjengelige for rullestolbrukere. Over tid vil reglene bidra til at det blir mulig for unge med nedsatt funksjonsevne å finne egnede boliger. Dessuten vil samfunnet som helhet nyte godt av at en mer tilgjengelig boligmasse gjør det mulig for eldre å bo hjemme mye lengre. Dette vil spare samfunnet for store sykehjemsutgifter, samtidig som de eldre får mer livskvalitet.

Trønderavisas lederartikkel videreformidler påstandene fra deler av byggenæringa om at kravene t il tilgjengelighet vil føre til drastisk prisøkning på nye boliger. Disse påstandene stemmer ikke, og har blitt tilbakevist av en rapport fra forskningsstiftelsen SINTEF. Det er fullt mulig å bygge små leiligheter som fortsatt oppfyller kravene til tilgjengelighet, uten store kostnadsøkninger. Kravet om heis i blokker på tre eller flere etasjer medfører noen kostnadsøkninger, men ikke store. Heis representerer dessuten en kvalitet som alle, uavhengig av funksjonsevne, vil ha nytte av.

Mangler egenkapital

Det trengs en mer aktiv boligpolitikk for å gjøre det mulig for flere, også dem uten velstående foreldre, å få en god bolig. Med de nye kravene til egenkapital, 15% av kjøpesummen, er det viktig at ungdom får mulighet til å spare opp penger før de kjøper, det vil si mens de bor i leieboliger. Pr i dag er leieboliger mange steder i landet svært dyre, og leieprisene øker stadig. Mange betaler minst like mye i leie som de ville ha betalt i renter og avdrag for en tilsvarende bolig. Derfor trengs det politiske grep for å redusere prisnivået på utleiemarkedet.

Det er vanskelig å regulere leiene i private utleieboliger, spesielt sokkelleiligheter. Unge funksjonshemmede mener at det heller bør bygges opp en ikke-kommersiell utleiesektor i Norge. Dette skal være leieboliger som ikke eies av private investorer, men av stiftelser eller offentlige selskap som ikke skal gå med overskudd. Leiene i disse boligene settes til selvkost, og blir derfor lavere enn de private leiene. Sånn kan ungdom letter spare opp penger nok til å kjøpe egne boliger.

Dempe priser

Eksistensen av en ikke-kommersiell utleiesektor vil dempe prisene i den private utleiesektoren, fordi det blir vanskeligere for private utleiere å kreve 9000 for en to-roms dersom en stiftelse tilbyr en tilsvarende bolig til 6000. I Både Sverige og Danmark er opp mot en femdel av alle boligene ikke-kommersielle utleieboliger, noe som er en del av forklaringen på hvorfor disse landene har lavere boligpriser.

Unge funksjonshemmede mener at det trengs en mer aktiv boligpolitikk for å dempe prisveksten, og gjøre det mulig for ungdom med lave inntekter å etablere seg i egen bolig. Spesielt i pressområder som Oslo og Trondheim er det nødvendig med økt nybygging for å få dempet prispresset.  For tida jobber regjeringen med en stortingsmelding om boligpolitikken. Vi håper de kommer med mange nye tiltak der, og at Trønderavisas påstand om at regjeringen har kapitulert blir tilbakevist.

Anne Kathrine Wexels Wold, styreleder i Unge funksjonshemmede

Artikkelen innlegget er et svar på ligger pr 23.03.2012 ikke ute, men kommer trolig snart på Trønderavisa sine nettsider. 

Notat om bustadpolitikk

Her kan du lasta ned Unge funksjonshemmede sitt notat om bustadpolitikk.

Nyhendebrev om bustadpolitikken

Her kan du lasta ned Unge funksjonshemmede sitt nyhendebrev om bustadpolitikken.

Rapport

Last ned rapporten "Heim, kjære heim?" om busituasjonen for unge med nedsett funksjonsevne.