Hopp til hovedinnhold

Innspel til ny lov om bustøtte

Unge funksjonshemmede har levert høyringssvar til ny lov om bustøtte. Organisasjonen har kome med ei rekke konkrete framlegg til korleis ordninga kan bli effektiv og målretta.

Kommunal- og Regionaldepartementet har sendt på høyring framlegg til ny lov og ny forskrift om bustøtte. Dette er den viktigaste bustadsosiale ordninga i Noreg, og mange unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom får hjelp av ordninga til å bu godt og trygt.

Regjeringa har dei siste åra utvida og forbetra ordninga. Dei nye forslaga tek i hovudsak sikte på å lovfesta ordninga som ho er i dag, men nokre endringar blir det.

I høyringssvaret frå Unge funksjonshemmede legg me serleg vekt på:

  • Terskelen for kreva tilbakebetalt bustøtte ved auka inntekt må ikkje settast for lågt.
  • På grunn av omlegginga av uførepensjonen (med auka bruttoutbetalingar, og skatt) må ung uførtillegget i bustøtta hevast tilsvarande som bustøtta sitt bruttonivå for å unngå auka fattigdom blant unge med nedsett funksjonsevne.
  • Folk som har spesielle behov i bustaden må kunne få ekstra buutgifter dekka av bustøtta.

Vedlegg

Notat om bustadpolitikk

Her kan du lasta ned Unge funksjonshemmede sitt notat om bustadpolitikk.

Nyhendebrev om bustadpolitikken

Her kan du lasta ned Unge funksjonshemmede sitt nyhendebrev om bustadpolitikken.

Rapport

Last ned rapporten "Heim, kjære heim?" om busituasjonen for unge med nedsett funksjonsevne.