Hopp til hovedinnhold

Bustadpolitikk

Unge funksjonshemmede meiner at det må gjerast ei rekke grep for å gje ungdom med nedsett funksjonsevne betre kår på bustadmarknaden.

Unge funksjonshemmede har kartlagt bustadsituasjonen for unge med nedsett funksjonsevne. Rapporten viser at det er mangel på tilgjengelege bustadar, og at...

Styreleder i Unge funksjonshemmede, Anne Kathrine Wexels Wold, har skrevet et svarinnlegg på en lederartikkel i Trønderavisa som ga krav til tilgjengeligh...

Unge funksjonshemmede  er prinispielt imot å unnta studentbustadane frå krava til tilgjengelegheit, men førseslår subsidiært ei løysing som i kvart f...

I et innlegg sendt en del lokalaviser  kritiserer Sander O. Henriksen fra Troms Unge Høyre kravene til tilgjengelighet i nye boliger. Unge funksjonsh...

Henta frå wikipedia commons. bilete av flyttekaos.

Unge funksjonshemmede har levert våre merknadar til NOU 21:15 om den sosiale bustadpolitikken. Me stiller oss positive til dei fleste framlegga, men etter...

Generalforsamlinga i Unge funksjonshemmede vedtok 6. november 2011 ei fråsegn som slår fast at det er viktig at flest muleg bustadar er tilgjengelege for...

Unge funksjonshemmede har levert høyringssvar til ny lov om bustøtte. Organisasjonen har kome med ei rekke konkrete framlegg til korleis ordninga kan bli...

Unge funksjonshemmede er opptatt av at rentenivået i Husbanken må være lavt og stabilt, og ga mai 2011 vårt høringssvar om fastsetting av Husbankrenta.

Ein forskingsrapport viser at påstandane om at krav om universell utforming gjer alle bustadar mykje dyrare er feil. Dette gjer argumentasjonen for univer...

Unge funksjonshemmede ga i oktober 2010 ut eit nyhendebrev om bustadpolitikken. Det gir ei kort innføring i dette viktige politikkområdet.

Det blir etter kvart fleire bustadar som er tilgjengelege for alle, men det går veldig treigt. Unge funksjonshemmede meiner difor at noko må gjerast.

Bilete av klubbe oppå lovbok. Teke av Unge funksjonshemmede, fri bruk.

Det er viktig at retten til ein eigen bustad blir forsterka. Alle som er over 18 år, og sjølve ynskjer å flytta heimefrå, bør ha rett til ein stad å bu.

Kva er problema med bustadmarknaden i dag for unge med nedsett funksjonsevne?

Dette er dei åtte viktigaste grepa me meiner må takast for å betre unge med nedsett funksjonsevne si stilling i bustadmarknaden.

Notat om bustadpolitikk

Her kan du lasta ned Unge funksjonshemmede sitt notat om bustadpolitikk.

Nyhendebrev om bustadpolitikken

Her kan du lasta ned Unge funksjonshemmede sitt nyhendebrev om bustadpolitikken.

Rapport

Last ned rapporten "Heim, kjære heim?" om busituasjonen for unge med nedsett funksjonsevne.