Hopp til hovedinnhold

Kombineres uføretrygd og arbeid etter uførereformen?

Her kan du lese om hvordan uførereformen fra 2015 har påvirket yrkesdeltakelsen for uføretrygdede.

Fafo har evaluert uførereformens påvirkning på yrkesdeltakelsen for uføretrygdede. Denne evalueringen sammenligner de uføretrygdedes yrkesaktivitet to år før og seks måneder etter de nye reglene for uføretrygd trådde i kraft 1. januar 2015.

Evalueringen viser at de nye reglene ikke har påvirket sysselsettingen blant menn, verken de som er helt eller delvis uføretrygdede. Den viser også at reformen har hatt en negativ påvirkning på arbeidsdeltakelsen hos kvinner med en gradert ytelse. Ved første øyekast ser det ut til at reformen i beste fall ikke har hatt den effekten man håpet på og verste fall har hatt en negativ effekt på arbeidsdeltakelsen for gruppen. Evalueringen undersøker også de uføres ønske om arbeid, og ser at heller ikke ønske om arbeid er påvirket av reformen seks måneder etter at den trådde i kraft.

Det er mange forklaringer til disse funnene. For det første er det viktig å huske at grunnen til at man mottar uføretrygd er at man har en varig svekket arbeidsevne som følge av sykdom, skade eller lyte. Mange har så nedsatt arbeidsevne at det ikke er aktuelt å prøve seg i arbeid. For det andre har det enda gått kort tid, og mange var fortsatt usikre på endringene uførereformen brakte med seg og hvilken effekt yrkesdeltakelse ville ha på trygdeutbetalingene. For det tredje så er man inne i en lavkonjunktur som fører til mindre etterspørsel etter arbeidskraft. Da blir det vanskeligere å finne en jobb, særlig for de som står lengre unna arbeidsmarkedet. Dessuten er seks måneder kort tid til å etablere et arbeidsforhold, spesielt om man har behov for en mindre, tilrettelagt stilling. Det tar ofte lang tid å finne den rette arbeidsgiveren og den rette jobben for personer med nedsatt arbeidsevne.

Et siste viktig poeng er at uførereformen bare har rettet seg mot de uføre, og har ikke gjort noe med arbeidsgivere for å «øke etterspørselen etter den arbeidskraften de uføre representerer.»

Her finner du Fafos evaluering av uførereformens påvirkning på yrkesdeltakelsen for uføretrygdede: Uførereformen - konsekvenser for yrkesaktiviteten 

Her finner du NAVs analyse «Jobber de uføretrygdede mer etter uførereformen 2015?»: Jobber de uføretrygdede mer etter uførereformen 2015?