Hopp til hovedinnhold

Støtte til kultur-, idretts- og fritidstiltak

Stiftelsen Sophies Minde har søknadsfrist 6. juni 2017. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke.

Stiftelsen Sophies Mindes formål er å bidra til at personer med bevegelses-hemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

Et av stiftelsens prioriterte områder er kultur, idrett og fritid. 

Midlene fordeles til frivillige organisasjoner, foreninger ol. som gjennomfører konkrete prosjekter og tiltak som bidrar til at bevegelseshemmede får tilgang til kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter. Tiltak rettet mot barn og unge voksne gis prioritet. Det gis ikke støtte til ordinær drift eller til tiltak som dekkes av offentlige ordninger. Tilskuddet er oppad begrenset til kr. 100 000.

Bevegelseshemmede kan søke om midler. Støtten skal gå til aktiviteter som bidrar til integrering i samfunnet og styrker mulighetene til deltagelse i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter. Barn og unge voksne prioriteres. Det legges vekt på om søker som følge av funksjonsnedsettelsen har merutgifter til aktiviteten. Støtten skal fortrinnsvis gå til aktiviteter som ikke omfattes av offentlige finansieringsordninger. Tilskuddene kan være på mellom kr. 5 000 til kr. 25 000.

Søknadsfrist 6.juni 2017. Svar på søknadene vil bli søkt gitt innen 1. oktober d.å. Det må benyttes egne søknadsskjema for enkeltpersoner og for organisasjoner.  Søknadsskjema fylles ut på nettsiden www.ssm.no. Evt. spørsmål rettes til stiftelsen på tlf. 909 32 922 eller e-post ssm@ssm.no.