Hopp til hovedinnhold

Innspill til statsbudsjettet 2018

Unge funksjonshemmede har sendt innspill til arbeidet med neste års statsbudsjett.

Her kan du lese  en oppsummering av Unge funksjonshemmedes innspill til statsbudsjettet. Scroll nedover for å lese innspillene til de ulike departementene.

Følg denne linken for å laste ned budsjettinnspillene i sin helhet. 

INNSPILL TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Oppfølging av ungdomshelsestrategien

Unge funksjonshemmede vil oppfordre regjeringen til å sette av budsjettmidler til å finansiere tiltak på ungdomshelse for å sikre at ungdomshelsestrategien blir et konkret verktøy i arbeidet med ungdomshelse. 

Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom 

Unge funksjonshemmede ber om at regjeringen øker bevilgningene til skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, og om at økningen, slik som deler av 2016- og 2017-midlene, øremerkes for eksempel via kapittel 762, post 60 - framfor å være en del av kommunenes frie inntekter over kapittel 571.

Habilitering og rehabilitering

Unge funksjonshemmede ber om at regjeringen, som oppfølging til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, også øker bevilgningene til habilitering og rehabilitering av personer med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer, og om at ungdom og unge voksne defineres som en prioritert målgruppe. 

Unge funksjonshemmede ber om at regjeringen på egnet måte legger fram en samlet oversikt over dagens habiliterings- og rehabiliteringstilbud til barn og unge, og videre om at regjeringen setter av øremerkede midler til å bedre informasjonen til målgruppa.

Oppfølging av strategi for seksuell helse (2017-2022)

Unge funksjonshemmede ber regjeringen prioritere styrking av kompetansen i helsevesenet og ressursene til informasjon og kunnskapsformidling om seksuell helse for ungdom med nedsatt funksjonsevne. 

INNSPILL TIL BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET

Diagnoseorganisasjonene for ungdom bidrar til mangfold, likeverd og til å myndiggjøre enkeltmennesker. Organisasjonene skaper møteplasser og er demokratiske representanter for en mangfoldig gruppe som ofte ikke er like synlig og ikke alltid blir hørt og sett. Gode rammevilkår er avgjørende for at organisasjonene kan ha tilbud som er fysisk tilgjengelige og inkluderende, uavhengig av medlemmene sine funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer. 

Unge funksjonshemmede ber om at bevilgningen over kapittel 846, post 70 «Barne- og ungdomsorganisasjonar» økes kraftig. Bevilgningen over kapittel 872, post 70 «Funksjonshemmede sine organisasjonar» bør også økes i tråd med økningen i antall organisasjoner som får støtte. Dette er viktig for å sikre det langsiktige arbeidet til organisasjoner for ungdom med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.

Unge funksjonshemmede ber videre om at det blir lagt til rette for at organisasjoner for barn og unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan drive langsiktig internasjonalt arbeid, gjennom å øke bevilgningen over kapittel 846, post 79 «Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid». Det vil også være hensiktsmessig å se på hvordan den internasjonale grunnstøtten kan innrettes slik at flere organisasjoner kan starte opp internasjonalt samarbeid og utveksling, og slik at tilretteleggingskostnaden, som kan være til hinder for diagnoseorganisasjonar som ønsker å drive internasjonalt arbeid, blir kompensert. 

INNSPILL TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov 

Unge funksjonshemmede mener bedrifter ikke bør ha ekstra kostand ved å ta inn en lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat med særskilte behov. Vi ber derfor om at ordningen endres slik at bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov, fullt ut får dekket sine kostnader. Som er konsekvens av denne endringen må bevilgningen til tilskuddet bli økt for å fullt ut kompensere bedriftene.

Stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming   

Unge funksjonshemmede ber som at stipendet blir økt for å fullt ut kompensere for tapte arbeidsinntekter i både semesteret og i sommerferien.

Behov for å prioritere å bygge boliger for studenter med nedsatt funksjonsevne

Unge funksjonshemmede ber som at det skal prioriteres å bygge boliger for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Undervisning under opphold på sykehus eller rehabiliteringsinstitusjon

Unge funksjonshemmede ber om at det opprettes en tilskuddsordning for å bidra med finansiering til fylkeskommuner som gir god opplæring til unge på sykehus og i rehabiliteringsinstitusjoner

Tilgjengelige læremiddel

Unge funksjonshemmede ønsker at gebyr på lydbøker blir fjernet, slik at elever med for eksempel lesevansker alltid får tilgang til lydpensum. Vi ber også om at Statped får overført mer midler som de skal bruke til å tilrettelegge og utvikle læremiddel for funksjonshemmede. Dette er viktig for å sikre at funksjonshemmede har lik mulighet til å gjennomføre opplæring og utdanning som andre.

INNSPILL TIL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET

Økt satsing på ungdom med nedsatt arbeidsevne

Unge funksjonshemmede ber om en økt satsning på ungdom med nedsatt arbeidsevne, og at det gis tydeligere føringer i budsjettet for at NAV prioriterer tiltak rettet mot unge arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne, samt bedre IA-verktøy på feltet. Enkelte NAV-kontor har i dag etablert særlige ungdomssatsninger, og statsbudsjettet 2018 bør sikre en lokal ungdomssatsning over hele landet.

Økt bruk av utdanning som arbeidsmarkedstiltak

Unge funksjonshemmede ber om at unntaksreglene for personer under aldersgrensen blir innført på ny og at tiltaksperioden igjen blir tidsuavgrenset. Vi ber også om at rammebevilgningen til tiltaket økes.

Jobbstrategien og økt bistand til uføretrygdete personer som ønsker å arbeide

For å gi flere unge uføretrygdede en mer reell mulighet til å arbeide ved siden av trygden, ber vi om at gruppen blir inkludert som målgruppe for Jobbstrategien. Unge funksjonshemmede ber også om økt bevilgning til tiltak i jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne.

Flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne

Unge funksjonshemmede ber om et økt antall plasser i arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne.

INNSPILL TIL KULTURDEPARTEMENTET

Merverdikompensasjon til frivillige organisasjoner

Unge funksjonshemmede ber om at bevilgningen over kapittel 315, post 70, merverdikompensasjon til frivillige organisasjoner, økes slik at organisasjonene mottar en fullverdig kompensasjon for sine kostnader til merverdiavgift. Ordningen må også innrettes slik at mindre organisasjoner for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer enkelt kan få refundert sine merverdiutgifter.

Barrierer for deltakelse i kultur og idrett

Det er vedtatt at Norge skal være universelt utformet i 2025, og for å oppnå dette må hensynet til mennesker med nedsatt funksjonsevne aktivt inkluderes i arbeidet med de enkelte postene på kulturbudsjettet for 2018. Vi vil oppfordre til at dette blir prioritert og synliggjort i budsjettproposisjonen.

Unge funksjonshemmede deltar gjerne i et møte med Statsråden for å diskutere hvordan tilgangen på kulturaktiviteter og idrett kan ivaretas for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer.